Сучасні технології традиційної та відновлювальної енергетики

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.39
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електромехатроніка та комп'ютеризовані електромеханічні системи
Лектор: Д.т.н., професор Щур Ігор Зенонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі традиційної та відновлюваної енергетики, • розуміння впливу нових технічних рішень альтернативної енергетики в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті, • застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач сучасної енергетики, • здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач енергетики сталого розвитку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика, Основи теплотехніки, Основи систем енергетики сталого розвитку, Основи енергетичної політики. • Автоматизація типових технологічних процесів, Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів, Основи системного аналізу та прийняття рішень, Енергетична безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Енергетичний потенціал України. Теплова енергетика. Атомна енергетика. Гідроенергетика. Сонячна енергетика. Вітрова енергетика. Інші види поновлюваної енергетики: геотермальна, хвилева, припливна, біоенергетика. Системи нагромадження енергії.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на лабораторних заняттях, який проводиться у формі фронтального усного опитування перед початком занять, призначений для діагностики засвоєння лекційного матеріалу та готовності студентів до конкретних розрахунків і експериментальних досліджень. Крім цього, кожен студент повинен самостійно виконати та захистити індивідуальну розрахунково-графічну роботу. Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді іспиту з письмовою та усною компонентами. Лабораторні заняття та розрахункова робота – 35 балів. Іспит – 65 балів.
Рекомендована література: 1. Тепловые электрические станции и атомные электрические станции: текст лкций / В.И. Касилов, О.В. Касилов, Л.И. Тютюник, Л.А. Иванова. – Харьков: «Типография Мадрид», 2017. – 104 с. 2. Кудря С.О., Головко В.М. Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії: навч. посіб. – К.: НТТУ «КПІ», 2011. – 184 с. 3. Сиротюк С.В., Боярчук В.М., Гальчак В.П. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру: навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 182 с. 4. Бут Д.А. и др. Накопители энергии: Уч. пос. для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.

Сучасні технології традиційної та відновлювальної енергетики

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.40
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна