Антикризове та стратегічне управління у сфері енергетичної безпеки

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.37
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: д.е.н., доц., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Завербний Андрій Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати фундаментальну теорію і практику антикризового і стратегічного менеджменту, новітніх тенденцій розвитку менеджменту, прикладних аспектів професійної діяльності у сфері у сфері енергетичної безпеки; - демонструвати поглиблені знання у сфері операційного, логістичного, інноваційного, інвестиційного, антикризового, креативного менеджменту у сфері енергетичної безпеки; - уміти досліджувати іноземні ринки, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, діагностувати та підвищувати міжнародну конкурентоспроможність підприємств сфері енергетичної безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: Енергетична інфраструктура України та ЄС, Міжнародна та національна енергетична політика, Стратегія сталого розвитку та енергетична безпека. - Кореквізит: -.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, особливості та етапи розвитку антикризового і стратегічного управління. Місія і цілі організації. Аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Стратегічні альтернативи. Портфельний аналіз підприємства. Реалізація стратегій організації. Стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику. Оцінювання соціально-економічної ефективності стратегій організацій у сфері енергетичної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування; - підсумковий контроль (80%): іспит (60%), усна відповідь (20%).
Рекомендована література: 1. Стратегічний менеджмент : навч. посібн. / Н.Ю. Подольчак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с. 2. Стратегічний менеджмент : навч. посібн. / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. І доповн. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 406 с. 3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. 4. Василенко В.А. Стратегічне управління / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. - 396 с. 5. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький. - Чернівці: Рута, 2006. – 248 с. 6. Антикризисное управление : учебник. / под ред. Э. М. Короткова. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 423 с. 7. Антикризове фінансове управління підприємством : навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 208 с. 8. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / В. О. Василенко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 504 с. 9. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / І. В. Кривов’язюк. – Київ : Кондор, 2017 – 374 с.