Основи системного аналізу та теорії прийняття рішень

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.38
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електромехатроніка та комп'ютеризовані електромеханічні системи
Лектор: Д.т.н., професор Марущак Я.Ю.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знання теоретико-методичних основ системного аналізу і теорії прийняття рішень; – застосовування методів системного аналізу під час прийняття рішень; – вміння впроваджувати методи оптимізації прийняття рішень за детермінованих умов, в умовах ризику та невизначеності; – вміння застосовувати інструменти аналізу альтернатив під час прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Вища математика. Основи програмування та програмного забезпечення для інженерних розрахунків. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи системного аналізу та теорії прийняття рішення» є складовою навчальних планів магістерського рівня підготовки спеціальності 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. В ній розглядаються проблеми, пов’язані з системним аналізом та теорією прийняття рішень в умовах обмеженої інформації про електротехнічну систему, що експлуатується. В рамках даної дисципліни передбачається вивчення: природи управлінських рішень, класифікації управлінських рішень, методологічних основ прийняття рішень, оцінки ефективності рішень, яки приймаються, загальних математичних моделей прийняття рішень, інформації та фактору часу при прийнятті рішень, прийняття рішень і ризик, причин ризику, способів мінімізації ризику, основних положень теорії прийняття рішень, концепції очікуваної корисності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях, який проводиться у формі усного опитування під час занять, призначений для встановлення засвоєння лекційного матеріалу. За результатом опитування на практичних заняттях виставляється оцінка. Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді екзамену з письмовою та усною компонентою. Максимальна оцінка в балах: Поточний контроль (ПК) -30б. Екзаменаційний контроль (КЗ)- 70б.: Письмова компонента -60б. Усна компонента-10б. Разом за дисципліну: (ПК+КЗ) -100б.
Рекомендована література: 1 Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації:Навчальний посібник/А.В. Катренко – Львів: «Новий світ-2000»., 2009. – 448с. 2. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2007. – 544 с. 3. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2007. – 352 с. 4. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз. – К.:МАУП, 2005. – 256 с. 5. Василевич Л.Ф., Маловик К.Н., Смирнов С.Б. Количественные методи принятия решений в условиях риска. – Севастополь.: СНУЯЭиП, 2006. – 232 с. 6. Колпаков В.М. Теория и практика управленческих решений. – К.: МАУП, 2004. -504 с. 7. Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта,Под ред. Б.А. Поспелова.- М.:Наука, 1986. – 326 с. 8. Советов Б.А., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высш. шк., 1998. - 320 с. 9. Саати Т. Принятия решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и свіязь, 1991. – 320 с. 10. Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко – множественных описаний: дис. Д.экон.наук. СПб., 2003//www/mirkin/ru/_docs/ doctor005/pdf 11. Мунтіян В.І. Основи теорії інформаціогенної моделі економіки. –К.:КВІЦ. -368 с. 12. Галасюк В.В. Проблемы принятия экономических решений. – Днепропетровск.: Новая идеология, 2002. -304с. 13. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж., Инвестиции.- М.: ИНФРА- М,1997 1024с..