Енергетична політика ЄС

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.O.12
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ. н., асистент Цебенко О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у студентів здатності розв’язувати складні задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, зокрема загального уявлення про сутність енергетичної безпеки як стану захищеності від негативних впливів та важливої умови життєдіяльності особистості, соціальних і політичних систем, таких як суспільство, держава, міжнародне співтовариство. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • здатність продемонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; • здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації; • здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. • вміти вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати; • вміти застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань; • вміти здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; • вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; • вміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання інженерних задач обраної спеціалізації та проведення досліджень; • вміти аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Необхідні обов?язкові попередні та супутні модулі: Пререквізит: Політологія, Країнознавство. Кореквізити: Енергетична безпека, Енергетична дипломатія, .Транскордонне співробітництво у сфері енергетики.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст модуля: Концептуальні підходи до енергетичної безпеки ЄС; Правове регулювання енергетичної безпеки в ЄС; Стратегія енергетичної безпеки ЄС; Виклики та перспективи забезпечення енергетичної безпеки ЄС; Інституції ЄС у сфері політики енергетичної безпеки; Інструменти забезпечення енергетичної безпеки ЄС; Європейські практики щодо розподілу повноважень між державними органами у сфері енергетичної безпеки; Україна та ЄС: співпраця у енергетичній сфері.
Методи та критерії оцінювання: Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів. Підсумковий контроль (60%, екзамен (двохрівневе тестування та описові питання).
Рекомендована література: 1. Білоцький С. Д. Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно-орієнтованої енергетики : монографія / С. Д. Білоцький. – Одеса : Фенікс, 2015. – 546 с. 2. Білоцький С. Енергетичне співтовариство, Третій енергетичний пакет ЄС і правове регулювання альтернативної енергетики / С. Білоцький, О. Гріненко // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 1. – С. 69–76 3. Голікова С. В. Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні (порівняльно- 174 правове дослідження) / С. В. Голікова, В. Г. Дідик, О. С. Матвійчук, Н. І. Соколовська, О. О. Шах ; За ред. В.Г. Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 146 с 4. Грабович Т. А. Інституційні основи політики енергетичної безпеки ЄС / Т. А. Грабович // Актуальні проблеми реалізації міжнародного права : Матер. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (29 квітня 2013 р., м. Одеса). – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 45–54. 5. Грабович Т. А. Інституційно-правовий механізм безпеки Європейського Союзу в історичному ракурсі / Т. А. Грабович // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Вип. 52. – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 101– 107. 6. Петров Р. Енергетичне Співтовариство як провідник «енергетичного acquis» Європейського Союзу для східних сусідніх країн / Р. Петров // Європейське право. – 2012. – № 2–4. – С. 123–144. 7. Bankes N. Energy Law in Europe : National, EU and International Regulation / Nigel Bankes // Journal Of Energy & Natural Resources Law. – 2009. – Vol. 27. – № 1. – Р. 97–103. 8. Morata F. European Energy Policy: An Environmental Approach / F. Morata, I. S. Sandoval. – Northampton : Edward Elgar Publishing, 2012. – 234 p 9. Padgett S. Energy Co-operation in the Wider Europe: Institutionalizing Interdependence / S. Padgett // Journal of Common Market Studies. – 2011. – № 49. – Р. 1065–1087. 10. Talus K. EU Energy Law and Policy: The Critical Account / Kim Talus. – Oxford University Press, 2013. – 375 p