Тренди енергетичної політики в умовах глобалізації

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.43
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: асистент кафедри політології та міжнародних відносин Домініка-Анна Томашівна Рослонь
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати поняття глобалізації та її вплив на міжнародні відносини, суть енергетичної політики та стратегію європейської енергетичної політики, сучасні енергетичні конфлікти у міжнародних відносинах, особливості енергетичної політики ЄС, альтернативних видів енергетики. Також студент повинен вміти аналізувати енергетичну політику держави та вміти запропонувати вирішення проблем у цій сфері.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія міжнародних відносин • Енергетичні політика • Енергетична безпека
Короткий зміст навчальної програми: Глобалізація: поняття, мета, фактори, наслідки, користі, загрози. Енергетична політика: об’єкт, предмет, поняття, цілі, інструменти. Енергетична політика ЄС. Політика ЄС щодо викидів вуглекислого газу в атмосферу (ССS). Політика ЄС щодо відновлюючих джерел енергії (OZE). Політика ЄС щодо ядерної енергетики. Європейська стратегія енергетичної безпеки. Політика лібералізації паливного сектору. Енергетична політика України. Відносини ЄС з державами, які мають енергетичні ресурси.
Методи та критерії оцінювання: лекція, семінарські заняття (презентація-проект), самостійна робота. • поточний контроль: виступи на семінарах (презентація-проект ) 40% • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Дарнопих Г.Ю. Паливно-енергетичний комплекс України в умовах глобалізації / Г. Ю. Дарнопих // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. - № 2 (5). – С. 16-29. 2. Мазин А. Ресурсы и конфликты / А. Мазин // МЭиМО. – 2006. – № 8. – С. 3-9. 3. Global Energy Governance: the New Rules of the Game / ed. by A. Goldthau and J.M. Wittie. – Berlin, 2010. – 386 p. 4. Miciula I. Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zroznicowanego rozwoju / I. Miciula // Studia i Prace Wydzialu Nauk Ekonomicznych i zarzadzania. - Nr 42 . - T. 2. - DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-05. – S. 57-67. 5. The Handbook of global Energy Policy / ed. by A. Goldthau. – Oxford, 2013. – 566 p. 6. Tylec T. Bezpieczenstwo dostaw energii e Unii Europejskiej- Wyzwania i ograniczenia / T. Tylec // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach . 2015. – N 228. – S. 92-100.