Smartcity та інтелектуальні системи енергоспоживання

Спеціальність: Енергетична безпека
Код дисципліни: 7.141.08.E.42
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електроенергетика та системи управління
Лектор: доцент Федів Євген Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання: • завдання, класифікація, структура та принципи побудови інтелектуальних енергетичних мереж; • завдання, класифікація, структура та принципи побудови розподіленої генерації; • технологічна база та принципи інтелектуального пересилання електроенергії; • технологічна база та принципи інтелектуального розподілу електроенергії; • технологічна база та принципи інтелектуальних електричних вимірювань; • технологічна база та принципи інтелектуального управління споживанням електроенергії; Вміння: • запропонувати архітектуру та технологічну базу для організації інтелектуальної мережі на рівні Smart Home.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Електропостачальні системи, Електричні системи та мережі, Електрична частина станцій та підстанцій, кореквізити: Системи захисту й автоматики електропостачальних систем, Електроприймачі загального призначення
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про інтелектуальні електроенергетичні системи (Smart Grid). Інтелектуальна генерація. Накопичувачі електроенергії. Інтелектуальне пересилання електроенергії (пристрої FACTS). Система Scada. Інтелектуальні вимірювання. Безпека інтелектуальних мереж. Надійність та самовідновлення інтелектуальних мереж. Інтелектуальні мікромережі. MicroGrid. Smart City. Smaart Home. Electrical vehicle.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт з лабораторних і розрахункової робіт, усне опитування (30%); • підсумковий контроль – екзамен: письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Блінов І. В. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими/ Базюк Т. М., Блінов І. В., Буткевич О. Ф. та ін.: за заг. ред. О. В. Кириленка; Ін –т електродинаміки НАН України. – К.: ІЕД НАНУ, 2015. – 399 с. 2. Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах [Текст] : монографія/ О. В. Кириленко[та ін.] ; Ін-т електродинаміки НАН України, " Київський політехнічний ін – т ", Нац . техн . ун – т України . - Київ : Медіа ПРЕС, 2005. - 212 с. 3. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы: Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко / Иститут электродинамики НАН Украины. – К.: Ин-т электродинамики НАН України, 2014. – 408 с. 4. Кобец Б. Б., Волкова И. О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid. — М.: ИАЦ Энергия, 2010. — 208 с. 5. Васілевський О. М. Нормування показників надійності технічних засобів : навчальний посібник / О. М. Васілевський, О. Г. Ігнатенко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с. 6. Кириленко О. В. Аналіз надійності функціонування електроенергетичних об‘єктів / Кириленко О. В., Кінаш Б. М., Гудим В. І.; Ін –т електродинаміки НАН України; Львівський держ. Ун - т безпеки життєдіяльності МНС України. – К.: Фоліант, 2008. – 224 с.