Фізична ядерна безпека

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н., Кравець Тарас Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасний стан і тенденції розвитку фізичної ядерної безпеки, перспективні вітчизняні та зарубіжні розробки і новітні технології в галузі атомної енергетики; • вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна та цивільна безпека, • Енергетична безпека, • Актуальні проблеми цивільного права.
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуто нормативно-правове регулювання використання ядерної енергії в Україні та фундаментальні принципи безпеки на атомних електричних станціях, а також основні положення з фізичної безпеки об’єктів атомної енергетики. Наведено системи безпеки атомних станцій, їх призначення та режими роботи в аварійних ситуаціях. Розглянуто питання непроектних та позаштатних аварій на об’єктах атомної енергетики, область їх застосування та етапи виконання робіт з їх усунення.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування, (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%+10%).
Рекомендована література: 1. О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. Безопасность ядерных энергетических установок. - М.: Энергоатомиздат, 1989. 2. В.А. Вознесенский, В.В. Семёнонов. Эксплуатационные режимы ВВЭР-1000. Библиотека эксплуатационника. Выпуск 12. – М.: Энергоатомиздат, 1992. 3. Барбашев С.В., Зибницкий Р.Г., Шимчев С.А. Мир атомной энергии / Под ред. С.В. Барбашева. г Запорожье: Дикое Поле, 2007. - 112 с. 4. Носовский А.В. Безопасность жизнедеятельности: Монография. – К.: “Політехніка”, 2005. – 288 с. 5. Носовский А.В. Введение в безопасность ядерных технологий / А.В. Носовский, В.Н. Васильченко, А.А. Павленко и др.; Под ред. А.В. Носовского ? К.: Техніка, 2006. ? 360 с. 6. Герлига В.А., Полтавченко В.В., Скалозубов В.И. Основы безопасности АЭС с водоводяными реакторами: Учеб. пособие. – К.: ІСДО, 1993. – 264 с. 7. Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок: Учеб. пособие для вузов / О. Б. Самойлов, Г. Б. Усынин, А. М. Бахметьев. – М. Энергоатомиздат, 1989. – 280 с. 8. Ключников А.А. Радиактивные отходы АЭС и методы обращения с ними / А.А. Ключников, Э.М. Пазухин, Ю.М. Шигера и др. ? К: ИПБ АЭС НАН Украины, 2005. ? 487 с. 9. Бегун В.В. Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ): Учеб. пособие / В. В. Бегун, О. В. Горбунов, И.Н.Каденко и др. – К., 2000 – 568 с. 10. Бегун В.В. Культура безопасности на ядерных объектах / В.В. Бегун, С.В. Бегун, С.В.Широков, И.В.Казачков, В.В.Литвинов, Е.Н.Письменный. – К., 2009 – 363 с. 11. Лисиченко Г.В., Хміль Г.А., Барбашев С.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків: [монографія]. – Одеса: Астропринт, 2011 – 368 с. 12. Носовский А. В. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: [монография] / А.В. Носовский, В.И. Богорад, В.Н. Васильченко, А.А. Ключников, Т.В. Литвинская, А.Ю. Слепченко; Под ред. А. В. Носовского. – X.: Обepiг, 2008. – 356 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).