Управління строком служби та зняття з експлуатації атомних електричних станцій

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.E.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Лис Степан Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є розширення знань і удосконалення вмінь студентів в області технологій управління ресурсом експлуатації атомних електричних станцій та технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, які відпрацювали свій ресурс. Питання розглядаються в обсязі, що є необхідним для вирішення майбутніх педагогічних і виробничих потреб, а також науково-дослідних завдань в атомній енергетичній галузі. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні освоїти знання щодо технології зняття з експлуатації та закриття АЕС без екологічно небезпечних наслідків.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі атомної енергетики або у процесі навчання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - креативність, здатність до системного мислення. фахових: - здатність виконувати інженерні завдання із врахуванням вимог нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі електричної інженерії;
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР1 (Здатність розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції знань) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР6 (Здатність використовувати сучасні технології, обладнання, засоби управління інформацією для вирішення складних інженерних завдань і проблем атомної енергегики) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР9 (Здатність застосовувати свої знання і розуміння для розробки проектів згідно із визначеними та описаними вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів роботи обладнання, характеристик теплоносіїв, схем їх руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і проектуванні обладнання атомно-енергетичного комплексу) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР12 (Здатність демонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних обов'язків інженерної практики в атомній енергетиці, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР13 (Здатність демонструвати знання і розуміння експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу відповідно до екологічного законодавства й правових норм в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Вища математика; • Фізика кореквізити: • Експлуатація атомних електричних станцій; • Ядерні енергетичні реактори
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуті основні процеси, які притаманні обладнанню атомних електричних станцій протягом його старіння, можливості контролю та активного впливу на ці процеси щодо управління ресурсом АЕС. Приведено повний огляд процесу зняття з експлуатації ядерних енергетичних установок та планування, розробки проектної документації. Розглянуто питання поводження з радіоактивними відходами, методи дезактивації, демонтажу устаткування, застосування дистанційних технологій, а також оцінки витрат при знятті з експлуатації. Особливу увагу приділено забезпеченню безпеки персоналу, населення і навколишнього середовища під час проведення робіт по зняттю з експлуатації.
Опис: Тема 1. Продовження роботи старих АЕС в понадпроектні терміни. Суть процесу продовження експлуатації ядерних енергоблоків. Тема 2. Проблеми продовження роботи ядерних блоків в понадпроектний термін. Аналіз стану енергоблоків. Старіння ядерних реакторів. Загальні наслідки процесів старіння і заходи щодо їх подолання. Процес заміни комплектуючих. Тема 3. Досвід продовження роботи ядерних енергоблоків. Досвід продовження роботи блоків ВВЕР. Особливості організації продовження експлуатації АЕС в Україні. Необхідність продовження експлуатації реакторів з точки зору енергобезпеки України. Тема 4. Сучасний стан проблеми зняття з експлуатації АЕС. Загальне уявлення про зняття з експлуатації. Вимоги міжнародних стандартів. Досвід зняття з експлуатації ядерних енергетичних установок. Тема 5. Планування діяльності зі зняття з експлуатації АЕС. Варіанти зняття з експлуатації. Мета зняття з експлуатації. Інженерне і радіаційне обстеження. Оцінка і вибір варіанту зняття з експлуатації. Управління процесом зняття з експлуатації. Тема 6. Проект зняття з експлуатації АЕС. Елементи проекту зняття з експлуатації. Етапи зняття з експлуатації. Детальний інженерне проектування. Оцінка безпеки. Тема 7. Поводження з радіоактивними відходами. Види радіоактивних відходів, що утворюються на атомних електростанціях. Класифікація радіоактивних відходів. Збір і переробка радіоактивних відходів. Зберігання та захоронення відходів. Тема 8. Дезактивація. Фізико-хімічні процеси радіоактивного забруднення. Джерела і рівні радіоактивного забруднення поверхонь обладнання та приміщень АЕС. Хімічні методи дезактивації. Механічна дезактивація. Інші методи дезактивації. Дезактивація першого контуру ядерної установки. Тема 9. Методи демонтажу. Механічні методи демонтажу. Теплові методи демонтажу. Технології знесення будівельних конструкцій. Дистанційні технології. Демонтаж устаткування АЕС. Тема 10. Загальні питання безпеки. Якісний і кількісний аналіз небезпек. Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки. Можливі аварії при знятті з експлуатації.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах: Практичні заняття - 30 Семестровий контроль (письмова компонента) - 60 Семестровий контроль (усна компонента)- 10 Разом за дисципліну - 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: звіти про практику, поточний (усний і письмовий) контроль, письмовий та поєднаний з усною компонентою екзамен.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: звіти про практику, поточний (усний і письмовий) контроль, письмовий та поєднаний з усною компонентою екзамен.
Рекомендована література: 1. Носовский А.В. Снятие с эксплуатации ядерных энергетических установок / А.В. Носовский, В.Н. Васильченко, А.А. Ключников, Я.В. Ященко; Под ред. А.В. Носовского. – К.: Техніка, 2005. – 288 с. 2. Свойства конструкционных материалов атомной промышленности: справочник: в 8 т. / под ред. В. В. Козлова, С. В. Стрелкова // М.: Агентэк, 2006-2009 Т. 6: Материалы для РНБ и теплообменных аппаратов АЭС, 2009. – 244 с. 3. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих злучений: ОСП-97/ 2004 4. Алексеева З.М. Выбор площадки для сооружения геологического хранилища радиоактивных материалов в Украине / З.М. Алексеева, А.Ю. Комская, А.А. Павленко // Ядерная и радиационная безопасность. – Вып. 2, 2002. – С. 34-37. 5. Носовский А.В. Научно-технические основы снятия с эксплуатации АЭС – дисс. – ОНПУ, 2001. – 325 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).