Нестаціонарні процеси в ядерних реакторах

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.E.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Проф., д.т.н. Семерак Михайло Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі електричної інженерії за спеціальністю атомна енергетика, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів галузі, проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. Знання: - знання і розуміння математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних задач та виконання досліджень в галузі атомної енергетики; Уміння: - застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: •Теорія ядерних реакторів • Тепломасообмін у ядерних установках • Ядерні енергетичні реактори кореквізити: •Оперативне управління енергоблоком атомної електричної станції • Аварійні процеси та системи безпеки на атомних електричних станцій • Експлуатація атомних електричних станцій
Короткий зміст навчальної програми: Енергія ділення ядер. Кінетика ядерного реактора. Загальні положення кінетики реактора. Період реактора і одиниці реактивності. Кінетика «холодного» реактора без врахування запізнюючих нейтронів. Кінетика підкритичного реактора. Параметри, що визначають потужність реактора і швидкість її зміни. Стала реактивність і ступенева зміна реактивності. Ефекти і коефіцієнти реактивності і їх зміна при роботі реактора. Зміна ізотопного складу палива в часі. Отруєння реактора. Енергоресурс ядерного реактора.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Широков С.В. Нестаціонарні процеси в ядерних реакторах: Навч. посібник. – К., 2002. – 286 с. 2.Павлович В.М. Фізика ядерних реакторів: Навч. Посібник. – Чорнобиль, 2009. – 224 с. 3. Захарова О.А. Оптимальное управление ядерным реактором на тепловых нейтронах. – Павлодар, 2008. - 125 с. 4. Саркисов А.А., Пучков В.Н. Физика переходных процессов в ядерных реакторах. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 232 с.