Аварійні процеси та системи безпеки на атомних електричних станціях

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.E.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Лис Степан Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання спеціальних методів та засобів керування, вимірювання технологічних параметрів для ядерних та теплових процесів АЕС; - критично аналізувати основні показники функціонування ядерної та теплоенергетичної системи АЕС та оцінювати використані технічні рішення та устаткування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія ядерних реакторів • Атомні електричні станції кореквізити: • Фізична ядерна безпека • Діагностика обладнання атомних електричних станцій
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуто нормативно-правове регулювання використання ядерної енергії в Україні та фундаментальні принципи безпеки на атомних електричних станціях, а також основні положення з безпеки атомних станцій. Наведено системи безпеки атомних станцій, їх призначення, опис, основне устаткування та режими роботи в аварійних ситуаціях. Розглянуто питання проектних та запроектних аварій на атомних станціях, їхню область застосування та етапи виконання робіт під час аварій.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Букринский А.М. Аварийные переходные процессы на АЭС с ВВЭР. – М., Энергоиздат, 1982. – 142 с. 2. Баклушин Р.П. Эксплуатация АЭС. Ч. I. Работа АЭС в энергосистемах. Ч. II. Обращение с радиоактивными отходами: Учебное пособие. М.: НИЯУМИФИ, 2011. – 304 с. 3. Иванов В.А. Зксплуатация АЗС: Учебник для вузов. / В.А. Иванов. – СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 1994. – 384 с. 4. Острейковский В.А. Эксплуатация атомнх станций: Учебник для вузов. / В.А. Острейковский. – М.: Энергоатомиздат, 1999. – 928 с.