Експлуатація атомних електричних станцій

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Лис Степан Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є розширення знань і удосконалення вмінь студентів необхідних для забезпечення надійної та економічної експлуатації обладнання АЕС, а також підготовка до розрахунково-проектної та проектно-конструкторської діяльності в області розробки структури і обладнання для теплоенергетичних систем АЕС з використанням сучасних технологій. Питання розглядаються в обсязі, що є необхідним для вирішення майбутніх педагогічних і виробничих потреб, а також науково-дослідних завдань в атомній енергетичній галузі. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні освоїти знання щодо виробничо-технологічної діяльності в області експлуатації сучасного високоефективного обладнання АЕС.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі атомної енергетики або у процесі навчання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: фахові компетентності професійного спрямування: - здатність аналізувати технологічні процеси як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання АЕС; - здатність самостійно проектувати системи та їх елементи із врахуванням усіх аспектів поставленої задачі.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР1 (Здатність розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції знань) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР13 (Здатність демонструвати знання і розуміння експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу відповідно до екологічного законодавства й правових норм в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Вища математика; • Фізика кореквізити: • Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС; • Ядерні енергетичні реактори
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуті основні умови роботи енергосистем, характеристики станцій, що утворюють системи, організація управління електроенергетичними системами, вимоги до маневреності станцій, що входять в системи, а також розглядаються маневрені характеристики енергоблоків, що працюють на АЕС. Розглянуто принципи поводження з радіоактивними відходами, що неминуче утворюються при експлуатації атомних станцій, технічні рішення, засоби і системи, що забезпечують зниження виходу їх в навколишнє середовище.
Опис: Тема 1. Робота АЕС в енергосистемах. Поняття про енергосистеми і їх ролі в енергетиці. Розвиток електроенергетичних систем. Вигоди створення енергосистем. Управління енергосистемами. Тема 2. АЕС і енергосистеми. Місце і роль АЕС в енергосистемах. Технічні аспекти включення АЕС в енергосистеми. Тема 3. Вимоги до маневреності блоків АЕС. Вимоги до маневреності АЕС для нормального режиму роботи енергосистеми. Вимоги до участі блоків АЕС в первинному регулюванні частоти. Вимоги до АЕС при аварійних і нестаціонарних режимах роботи енергосистеми. Тема 4. Маневрені характеристики блоків АЕС з реакторами ВВЕР. Потужностні діапазони. Змінні режими блоку. Відповідність маневрених характеристик блоків ВВЕР вимогам енергосистеми. Тема 5. Маневрені характеристики блоків АЕС з реакторами РБМК. Потужностні діапазони. Перехідні режими блоку. Відповідність маневрених характеристик блоків РБМК вимогам енергосистеми. Тема 6. Маневрені характеристики блоків АЕС з реакторами БН. Потужностні діапазони. Перехідні режими блоку. Відповідність маневрених характеристик блоків БН вимогам енергосистеми. Тема 7. Шляхи підвищення маневреності АЕС. Покращення характеристик обладнання та твелів. Теплові акумулятори. Зовнішні акумулятори енергії. Тема 8. Радіаційна безпека АЕС. Забезпечення радіаційної безпеки. Шляхи поширення радіонуклідів в природному середовищі. Тема 9. Загальні підходи поводження з радіоактивними відходами на АЕС. Основні принципи поводження з радіоактивними відходами. Нормування радіаційного впливу АЕС. Класифікація радіоактивних відходів. Загальна схема поводження з радіоактивними відходами. Реалізація принципів поводження з радіоактивними відходами на АЕС.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах: Практичні заняття - 30 Семестровий контроль (письмова компонента) - 60 Семестровий контроль (усна компонента)- 10 Разом за дисципліну - 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: звіти про практику, поточний (усний і письмовий) контроль, письмовий та поєднаний з усною компонентою екзамен.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: звіти про практику, поточний (усний і письмовий) контроль, письмовий та поєднаний з усною компонентою екзамен.
Рекомендована література: 1. Баклушин Р.П. Эксплуатация АЭС. Ч. I. Работа АЭС в энергосистемах. Ч. II. Обращение с радиоактивными отходами: Учебное пособие. М.: НИЯУМИФИ, 2011. – 304 с. 2. Иванов В.А. Зксплуатация АЗС: Учебник для вузов. / В.А. Иванов. – СПб.: Енергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 1994. – 384 с. 3. Острейковский В.А. Зксплуатация атомнх станций: Учебник для вузов. / В.А. Острейковский. – М.: Енергоатомиздат, 1999. – 928 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Експлуатація атомних електричних станцій (курсовий проект)

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Лис Степан Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є розширення знань і удосконалення вмінь студентів необхідних для забезпечення надійної та економічної експлуатації обладнання АЕС, а також підготовка до розрахунково-проектної та проектно-конструкторської діяльності в області розробки структури і обладнання для теплоенергетичних систем АЕС з використанням сучасних технологій. Питання розглядаються в обсязі, що є необхідним для вирішення майбутніх педагогічних і виробничих потреб, а також науково-дослідних завдань в атомній енергетичній галузі. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні освоїти знання щодо виробничо-технологічної діяльності в області експлуатації сучасного високоефективного обладнання АЕС.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі атомної енергетики або у процесі навчання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: фахові компетентності професійного спрямування: - здатність аналізувати технологічні процеси як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання АЕС; - здатність самостійно проектувати системи та їх елементи із врахуванням усіх аспектів поставленої задачі.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР1 (Здатність розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми атомної енергетики, що потребує оновлення та інтеграції знань) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод Поточний контроль –виконання та захист практичних робіт, усне опитування. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль ПР13 (Здатність демонструвати знання і розуміння експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу відповідно до екологічного законодавства й правових норм в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності) Лекції та практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Вища математика; • Фізика кореквізити: • Управління строком служби та зняття з експлуатації АЕС; • Ядерні енергетичні реактори
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуті основні умови роботи енергосистем, характеристики станцій, що утворюють системи, організація управління електроенергетичними системами, вимоги до маневреності станцій, що входять в системи, а також розглядаються маневрені характеристики енергоблоків, що працюють на АЕС. Розглянуто принципи поводження з радіоактивними відходами, що неминуче утворюються при експлуатації атомних станцій, технічні рішення, засоби і системи, що забезпечують зниження виходу їх в навколишнє середовище.
Опис: Фізичний розрахунок енергетичного ВВР
Методи та критерії оцінювання: • звіт з КП/КР, усне опитування, (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах за КП - 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: письмовий та поєднаний з усною компонентою звіт з КП.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: письмовий та поєднаний з усною компонентою звіт з КП.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація АЕС» для студентів денної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 143 “Атомна енергетика” / Укл.: Семерак М.М., Лис С.С., Коваленко Т.П. – Львів: Видавництво Львівської політехніка, 2019. – 26 с. 2. Баклушин Р.П. Эксплуатация АЭС. Ч. I. Работа АЭС в энергосистемах. Ч. II. Обращение с радиоактивными отходами: Учебное пособие. М.: НИЯУМИФИ, 2011. – 304 с. 3. Иванов В.А. Зксплуатация АЗС: Учебник для вузов. / В.А. Иванов. – СПб.: Енергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 1994. – 384 с. 4. Острейковский В.А. Зксплуатация атомнх станций: Учебник для вузов. / В.А. Острейковский. – М.: Енергоатомиздат, 1999. – 928 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).