Дозиметрія та радіоекологія

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.E.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Матіко Галина Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів знань про види, властивості та характеристики іонізуючих випромінювань, дози іонізуючих випромінювань, проблеми радіаційного захисту, вимоги до радіаційної безпеки; набуття вмінь та компетентностей, що забезпечують здатність правильно вибирати дозиметричні прилади, застосовувати способи захисту від іонізуючих випромінювань та випромінювань інших видів, що дозволить їм успішно вирішувати завдання в їх професійній діяльності, пов'язаній з випробуваннями, налагодженням і експлуатацією енергетичного устаткування АЕС.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; ЗК11: навички здійснення безпечної діяльності; фахові компетентності: ФК2: здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання атомно-енергетичного комплексу; ФК7: здатність досліджувати та визначати проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з питаннями законодавства, охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в галузі атомної енергетики; ФК8: здатність враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію інженерних рішень в галузі атомної енергетики; ФК11: здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію обладнання атомно-енергетичного комплексу; ФК12: здатність забезпечувати якість в галузі атомної енергетики. ФКС2.4: здатність демонструвати знання і розуміння проблем ядерної безпеки, зокрема, знати особливості перевантаження і контролю за роботою тепловиділяючих збірок, обліку ядерного палива, особливості експлуатації трансформаторних мастил.
Результати навчання: ПР2: розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 143 Атомна енергетика. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: вибіркове усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. Екзаменаційний контроль: письмове та усне опитування, тестовий контроль. ПР4: виявляти, формулювати і вирішувати проблеми атомної енергетики; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень. Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: вибіркове усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. Екзаменаційний контроль: письмове та усне опитування, тестовий контроль. ПР7: використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та інші відповідні джерела інформації для розробки і обґрунтування технічних та управлінських рішень в атомній енергетиці. Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: вибіркове усне опитування; виступи на заняттях, практична робота, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. Екзаменаційний контроль: письмове та усне опитування, тестовий контроль. ПР9: знати, розуміти і застосовувати нормативні документи, стандарти інженерної практики і правила техніки безпеки при вирішенні професійних завдань. Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: вибіркове усне опитування; виступи на заняттях, практична робота, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. Екзаменаційний контроль: письмове та усне опитування, тестовий контроль. ПР13: розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики. Практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: вибіркове усне опитування; виступи на заняттях, практична робота, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. Екзаменаційний контроль: письмове та усне опитування, тестовий контроль.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Атомна фізика • Ядерна і нейтронна фізика • Атомні електричні станції, ч.1, 2 • Режими роботи АЕС
Короткий зміст навчальної програми: В дисципліні передбачено вивчення видів та джерел іонізуючого випромінювання, основних його властивостей та характеристик. Розглянуто взаємодію іонізуючого випромінювання з речовиною, основні закони, що описують випромінювання. Розглянуто дози іонізуючих випромінювань, виділено об’єкти, задачі і методи дозиметрії, технічні характеристики дозиметрії. Особливої уваги надано вивченню видів дозиметричних приладів, зокрема дозиметрів іонізуючих випромінювань, детекторів частинок, лічильників Гейгера, сцинтиляційних лічильників, люмінесцентних, хімічних, фотографічних лічильників тощо. Розглянуто способи захисту від іонізуючих випромінювань, проблеми радіаційної безпеки та особливості радіаційного захисту, а також захист від випромінювань різних видів. Проаналізовано Закон України „Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.
Опис: ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Види іонізуючого випромінювання. Джерела іонізуючого випромінювання. Основні властивості та характеристики іонізуючого випромінювання. РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Історія відкриття рентгенівського випромінювання. Характеристики та практичне застосування рентгенівського випромінювання. ВЗАЄМОДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ Закони, що описують випромінювання. Поглинання нейтронного та іонізаційного випромінювання. Іонізаційні втрати. ДОЗИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Об’єкти, задачі і методи дозиметрії Технічні характеристики дозиметрії. ДОЗИМЕТРИЧНІ ПРИЛАДИ Види дозиметричних приладів: дозиметри іонізуючих випромінювань. Детектори частинок, лічильник Гейгера, сцинтиляційні лічильники. Люмінесцентні, хімічні, фотографічні лічильники, тощо. ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Проблеми радіаційної безпеки. Радіаційний захист. Категорії опромінених осіб. Захист від закритих та відкритих джерел. Захист від випромінювань різних видів. Закон України „Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: • усне опитування перед початком занять; • оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.; • опитування та доповіді під час практичного заняття. Екзаменаційний контроль проводиться у формі письмового та усного опитування та/або тестового контролю. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та семестрового екзаменаційного контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 30 балів Екзаменаційний контроль - 70 балів (письмова компонента - 60 балів, усна компонента - 10 балів) Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. Радіаційна безпека. Іонізуючі випромінювання. Навч.посібник. – Львів, ЛДУ БЖД, 2016. – 256 с. 2. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. Збірник задач і запитань з радіаційної фізики. Навч.посібник. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. –304 с. 3. Козяр М.М., Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. Радіаційна безпека. Ядерна енергія. Навч.посібник. – Львів, Ліга Прес, 2014. – 288 с. 4. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Офіційний вісник України від 26.02.1998 – 1998 р., № 6, стор. 55, стаття 211, код акта 4826/1998.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).