Захист від корозії та консервування обладнання атомних електричних станцій

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.M.013
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Римар Тетяна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання – здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем атомної енергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; – здатність відповідати за розвиток професійного знання і практик команди в галузі атомної енергетики, оцінку її стратегічного розвитку; – здатність приймати рішення з інженерних питань атомної енергетики у складних і непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: Хімія, Атомні електричні станції, – кореквізити: Практика за темою магістерської роботи, Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Корозія металів. Хімічна корозія металів. Термодинаміка хімічної корозії металів. Окислення металів за високих температур. Поняття про захисну плівку. Показники хімічної корозії. Плівки на металах. Загальні поняття про адсорбцію. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на хімічну корозію металів. Газова корозія заліза та сталі. Газова корозія кольорових металів і сплавів. Газова корозія міді та її сплавів. Окислення та жаростійкість магнію. Окислення та жаростійкість алюмінію. Окислення та жаростійкість титану. Окислення та жаростійкість цирконію. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на хімічну корозію. Вплив температури. Вплив складу газового середовища. Вплив тиску газового середовища. Вплив швидкості газового потоку. Вплив режиму нагрівання на корозію. Вплив на корозію хімічного складу сплаву. Вплив кристалічної структури металу на корозію. Вплив механічної дії (деформації металу) на корозію. Вплив стану поверхні металу та її попередньої обробки на корозію. Захисні покриття. Металеві покриття. Металізація (металування) наварюванням чи порошковими технологіями. Гарячий метод. Плакування. Металізація розпиленням (газотермічне напилення). Термодифузійне насичення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (50%): усне опитування. • Підсумковий контроль (50%, залік): контрольні заходи
Рекомендована література: 1. Хімічна корозія та захист металів: навчальний посібник / [П. І. Стоєв, С. В. Литовченко, І. О. Гірка, В. Т. Грицина]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 216 с. 2. Шлугер, М. А. Коррозия и защита металлов / М. А. Шлугер, Ф. Ф. Ажогин, Е. А. Єфремов. – М.: Металлургия, 1981. – 216 с. 3. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н. П. Жук. – М.: Металлургия, 1976. – 472 с. 4. Коррозия и защита металлов: краткий курс лекций / сост.: А. П. Авдеенко, А. Е. Поляков. – Краматорск: ДГМА, 2003. – 104 с. 5. Розенфельд, И.Л. Коррозия и защита металлов / И. Л. Розенфельд. М.: Металлургия, 1970. 448 с. 6. А.И. Глазирин, Е.Ю. Коспрыкина «Консервация энергетического оборудования», Москва, Энергоатомиздат, 1984.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).