Хімічне очищення енергообладнання

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.E.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: – знати наукові і математичні принципи, що лежать в основі теплоенергетики; основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області теорії теплообмінних апаратів; теоретичні основи теплоенергетичних систем та мереж; методології проектування, відповідні нормативні документи, чинні стандарти і технічні умови. – вміти застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації; застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; розраховувати, конструювати, проектувати типове для обраної спеціалізації теплоенергетичне устаткування та обладнання; ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: хімія, фізика, технічна термодинаміка, теплотехнічні процеси і установки, установки захисту природи в енергетиці; – кореквізити: теплові двигуни промислових підприємств, котельні установки промислових підприємств.
Короткий зміст навчальної програми: Використання водного теплоносія і його втрати в контурах АЕС різних типів. Технологічні показники якості природних і контурних вод. Методи попереднього очищення води. Технологія очищення природних і контурних вод методом іонного обміну. Технологія очищення високомінералізованих природних і стічних вод. Технологія очищення води від розчинених газів. Стабілізаційна обробка води. Технологія очищення радіоактивних вод.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70%): екзаменаційна робота.
Рекомендована література: 1. Топольницький М.В. Атомні електричні станції: Підручник для ВУЗів. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 524 с. 2. Карелин В.А. Водоподготовка для АЭС. Проектирование и расчет водоподготовительной установки: учебное пособие / В.А. Карелин. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 98 с. 3. Чиж В.А. и др. Водоподготовка и и водно-химические режимы ТЭС и АЭС: Учебное пособие / В.А. Чиж и др. – М.: Издат. дом МЭИ, 2010. – 351 с. 4. Мисак Й.С., Тимофєєв І.Л., Заяць М.Ф. Водопідготовка, водно-хімічний режим та консервація теплоенергетичного устаткування електростанцій: Навч. посібник (рукопис). – 2009. – 183 с.