Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати конструктивне виконання та технологічні особливості основного теплотехнічного устаткування; • знати сучасну технологію проектування теплоенергетичного обладнання АЕС; • знати методи і форми оперативно-диспетчерського управління технологічними процесами; • вміти монтувати і налагоджувати теплотехнічне обладнання, запускати, експлуатувати та зупиняти реакторні і турбінні установки; • вміти досліджувати стосовно магістерської роботи питання проектування та налагодження систем АЕС; • вміти аналізувати існуючі технологічні процеси перетворення енергії палива в теплову і електричну, проводити порівняльну оцінку стану виробництва до і після втілення заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Атомні електричні станції; • Турбіни атомних електричних станцій; • Теплообмінні апарати атомних електричних станцій; • Парогенератори атомних електричних станцій.
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні екзаменаційної комісії і має публічний характер. Для розкриття змісту роботи студенту надається не більше 20 хвилин. Після доповіді студент відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії. Питання можуть стосуватись як теми роботи, так і бути загальними. Захист кваліфікаційних робіт оцінюється за шкалою ЄКТС і переводиться у національну шкалу. Результати оголошуються у той же день. Студенту, який захистив роботу, рішенням комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр з атомної енергетики – і видається документ про повну вищу освіту.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%): захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Атомные электрические станции. Т.Х. Маргулова - М.: Высшая школа, 1974, 359с. 2. Аркадьев Б.А. Режими работы турбоустановок АЭС - М.: Электроатомиздат, 1986, 264с. 3. Сепарация влаги в турбинах АЭС. Г.А. Филиппов, О.А. Поваров - М.: Энергия, 1980, 320с. 4. В.Я.Рыжкин. „Тепловые электрические станции”. Энергоиздат, М., 1987.