Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Атомна енергетика
Код дисципліни: 7.143.01.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Матіко Галина Федорівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: - типи атомних електростанцій, енергетичні показники конденсаційних атомних електростанцій, теплоелектроцентралей; - початкові параметри і проміжний перегрів пари, баланси пари і води, на АЕС; - деаераторні і живильні установки, енергетичні характеристики обладнання АЕС. вміти: - виконувати розрахунок принципової схеми паротурбінної атомної електростанції; - розробити основні положення теплової схеми атомної електростанції; - вибрати технічне водопостачання та інше допоміжне устаткування АЕС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Експлуатація атомних електричних станцій • Нестаціонарні процеси у ядерних реакторах
Короткий зміст навчальної програми: Атомні електростанції, об’єкти атомної енергетики.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%, залік): захист письмових звітів з практики усна форма (100%).
Рекомендована література: 1. Атомные электрические станции. Т.Х. Маргулова - М.: Высшая школа, 1974, 359с. 2. В.Я.Рыжкин. „Тепловые электрические станции”. Энергоиздат, М., 1987. 3. Турбины тепловых и атомных электрических станций. А.Г. Костюк, В.В. Фролов – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 488с. 4. Аркадьев Б.А. Режими работы турбоустановок АЭС - М.: Электроатомиздат, 1986, 264с. 5. Сепарация влаги в турбинах АЭС. Г.А. Филиппов, О.А. Поваров - М.: Энергия, 1980, 320с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).