Комбіновані енергоустановки об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати основні цикли комбінованого виробництва енергії; - знати схеми комбінованих циклів; - знати устаткування, яке використовується при комбінованому виробництві енергії; - вміти проводити розрахунок циклів комбінованого виробництва енергії; - вміти вибирати існуюче заводське устаткування; - вміти проводити повірочний розрахунок вибраного устаткування; - вміти працювати з довідковою літературою, технічними умовами і технологічними процесами з вибору, монтажу і проектування комбінованого устаткування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: технічна термодинаміка, котельні установки промислових підприємств, теплові двигуни. – кореквізити: дослідження перспектив зменшення шкідливих викидів у теплоенергетиці, захист від корозії та консервація устаткування теплових електростанцій, проектування об’єктів теплоенергетики.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття і принципи когенерації. Класифікація когенераційних установок. Основні переваги та недоліки технології когенерації. Економічні та екологічні переваги когенерації. Надійність когенераційного устаткування. Утилізація теплоти. Поршневий двигун, як первинний двигун когенераційної установки. Шляхи підвищення енергетичної ефективності контуру енергозбереження когенераційних установок на базі поршневого двигуна внутрішнього згоряння. Газова та парова турбіни, як первинний двигун когенераційної установки. Теплові втрати в когенераційних циклах. Автономний режим когенераційної установки на базі газопоршневого двигуна. Когенерація, основні проблеми, напрямки розвитку. Порівняння когенераційних систем. Сфери застосування когенераційних установок. Промислові когенераційні установки: переваги та недоліки.
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.
Рекомендована література: 1. Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року. – К. : Вид-во Мін-ва палива та енергетики України, 2006. – 123 с. 2. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінниця : ВТНУ, 2009. – 114 с. 3. Теплова енергетика. Нові виклики часу // [зб. статей за ред. П. Омельяновського, Й. Мисака]. – Львів : НВФ "Українські технології", 2009. – 658 с. 4. Горобець В.Г., Богдан Ю.О., Троханяк В.І. Теплообмінне обладнання для когенераційних установок: [Монографія]. – К.: «ЦП «Компринт», 2017. – 198 с. 5. Басок Б.И. Анализ когенерационных установок. Классификация и основные показатели / Б.И. Басок, Е.Т. Базеев, В.М. Диденко, Д.А. Коломейко // Промышленная теплоенергетика. –2006. –Т. 28. –№3.– С. 83–89.