Основи реконструкції та модернізації обєктів теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.34
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст викладач Заяць Марія Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати загальний стан, ступінь фізичного та морального зношення об’єктів ТЕС, споруджених в Україні за попередні роки; шляхи та способи реконструкції діючих об’єктів, або їх модернізації заміною новими, більш економічними; – вміти дати технічну, технологічну та економічну оцінки стану ТЕС, запропонувати та реалізувати заходи з покращення показників роботи ТЕС, шляхом їх реконструкції і/або модернізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: режими ТЕС, котельні установки ТЕС, турбіни ТЕС, конструкції, компоновки та режими потужних котельних агрегатів ; – кореквізити: магістерська кваліфікаційна робота
Короткий зміст навчальної програми: Державна політика у сфері теплоенергетики. Аналіз сучасного стану об’єктів ТЕС України. Реконструкція і модернізація: мета, основні задачі, особливості. Основні принципи реконструкції і модернізації ТЕС. Сучасний стан та напрямки розвитку котлобудування. Стан котельного господарства в Україні та напрямки його модернізації. Створення і розвиток парогазових і газопарових установок. Сучасний стан та перспективи розвитку комбінованих енергоустановок. Реконструкція потужних котлоагрегатів з метою збільшення електричного навантаження. Реконструкція НРЧ в котлах ТПП-210А. Присадка – каталізатор МНФ та технологія подачі ії в топку котла. Експериментальні випробування пальника з термохімічною підготовкою вугілля на котлі ТПП-210А. Зменшення перетоків повітря в РПП за рахунок його реконструкції. Реконструкція котла, який працює на твердому паливі, з переведенням його на ЦКШ. Реконструкція паливного господарства під час роботи котла з ЦКШ. Застосування технологій спільного спалювання біомаси та вугілля в Європі. Місцеві види палива. Використання гранул з соломи в якості котельно-пічного палива. Використання теплової геотермальної енергії для потреб теплозабезпечення. Сучасні технології зменшення викидів оксидів азоту.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування • Підсумковий контроль (70%), контрольний захід, іспит.
Рекомендована література: 1. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За загальною редакцією П. Омеляновського, Й.Мисака. Львів. НВФ “Українські технології”.2009. 2. Мисак Й.,С.,Івасик Я.Ф.,Гут П.О.,Лашковська Н.М. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації.-Львів: Видавництво Національного університету “Львіська політехніка”,2007. 3. Елизаров Д.П. „Теплоэнергетические установки електростанций”. Энергоиздат, М., 1982.