Проектування об'єктів теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.35
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Римар Тетяна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати законодавчу базу проектування теплоенергетичних систем; – знати склад, призначення і зміст нормативної документації проектування теплоенергетичних систем; – знати технологію проектування об’єктів теплових електростанцій та основні етапи проектування теплоенергетичних систем; – вміти вибрати склад устаткування ТЕС та оптимізацію його параметрів; – вміти складати проектно-кошторисну документацію на об’єкти ТЕС згідно з Державними будівельними нормами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Котельні установки теплових електростанцій, • Турбіни ТЕС.
Короткий зміст навчальної програми: Основи техніко-економічної оптимізації ТЕС. Критерії та параметри оптимізації. Методи оптимізації параметрів і вибору технічних рішень. Умови техніко-економічного порівняння варіантів проектування. Особливості проектування в нових економічних умовах. Вибір основного обладнання ТЕС. Вибір одиничної потужності та резерву потужності. Характеристика і вибір основного обладнання електростанцій. Вибір оптимальних компоновок теплових електростанцій. Генеральні плани ТЕС. Організація проектування. Державні будівельні норми. Порядок розроблення проектної документації. Проектна термінологія. Стадійність проектування.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %): усне опитування; • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): контрольні заходи.
Рекомендована література: 1. Проектування та спорудження об'єктів теплоенергетики: Навч. посібник. / Пеньков В.І. – Рівне: НУВГП, 2010. – 210 с. 2. Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. ДБН а.2.2-3-97. 3. Державні будівельні норми України. 4. Технико-экономические основы проектирования ТЭС и АЭС. / Кругликов П.А. Конспект лекций СПб. СЗТУ, 2003. – 118 с. 5. Технико-экономические основы проектирования тепловых электростанций. // Качан А.Д., Муковозчик Н.В. Минск, Высшая школа, 1983. – 159 с.