Захист від корозії та консервування теплоенергетичного устаткування

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.36
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: – знати схеми консерваціїї котельного устаткування; – знати методи консерваціїї теплоенергетичного устаткування; – знати як визначати витрати енергії на консервацію устаткуванння; – вміти складати програму необідних заходів по консерваціїї устаткування в залежності від тривалості резервування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: технічна термодинаміка, котельні установки промислових підприємств, режими роботи та експлуатації об’єктів теплоенергетики. – кореквізити: основи реконструкції і модернізації об’єктів теплоенергетики, налагодження об’єктів теплоенергетики, дослідження перспектив зменшення шкідливих викидів у теплоенергетиці.
Короткий зміст навчальної програми: Забруднення поверхонь нагріву, їх види. Корозія. Визначення. Класифікація типів корозії. Киснева корозія внутрішніх поверхонь. Вуглекислотна корозія. Пароводяна корозія. Лужна корозія. Корозійне розтріскування. Підшлакова корозія. Корозія поверхонь нагріву з боку димових газів. Сірчанокислотна високотемпературна корозія. Ванадієва корозія. Сульфідна корозія. Киснева низькотемпературна корозія. Ерозія поверхонь нагріву. Парове (повітряне) обдування. Обмивання водою поверхонь нагріву. Імпульсне обдування поверхонь нагріву. Дробоочищення та віброочищення поверхонь нагріву. Очищення поверхонь нагріву від внутрішніх забруднень. Вплив режимних факторів на стан внутрішніх частин поверхонь нагріву. Методи захисту від корозії основного та допоміжного устаткування під час простоювання блоків у резерві. Консервація.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування. • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Рекомендована література: 1. Об'єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації / Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. - Львів: В-во НУ"Львівська політехніка", 2007. - 256 с. 2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 3. Глазырин А.И., Глазырин А.А., Орумбаев Р.К. Коррозия и консервация теплоэнергетического оборудования. - Павлодар: ЭКО, 2011.-728 с. 4. Воронов В. Н. Водно-химические режимы ТЭС и АЭС : учеб. пособие / В. Н. Воронов, Т. И. Петрова. - Москва : МЭИ, 2009. - 238 с.