Роль релігії у сучасному суспільстві

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: к.філос.н., доцент Андрій Кадикало
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: надання студентам об’єктивної та сучасної інформації в галузі досліджень виникнення та функціонування релігії як особливої форми світосприйняття; продемонструвати студентам актуальність досліджень впливу релігії на історію, соціум та людину У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - психічні, соціальні та історичні причини виникнення релігії; - відмінності між різними релігійними переконаннями та їх вплив на сучасну політику та соціальні процеси; - про конфесійну ситуацію в Україні на початку ХХІ століття та можливі шляхи вирішення релігійних конфліктів. вміти: - порівнювати чинники, що визначають характер і функціонування різних типів релігії; - аналізувати вплив релігійних факторів на соціальну картину тих чи інших націй, етносів, країн - формувати навички, що вможливлюють практичне розв’язання релігійних конфліктів на основі конституційно-правових норм, свободи совісті; - розрізняти політичні та релігійні причини, що формують сучасну релігійну картину світу та впливають на міжнародну політику;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури, політологія. - Кореквізіт: філософія.
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми духовності сучасного суспільства. Релігія як культурно-освітнє явище:інформаційний вимір. Чи можна вважати сучасними найавторитетніші релігії нашого часу? Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Релігія та релігійна свідомість: нові прояви і тенденції.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, контрольна робота. - Заліковий контроль (60%).
Рекомендована література: 1. Кадикало А.М. Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Конспект лекції. – Львів, 2013. 2. Карівець І.В., Кадикало А.М. Функціонування і розвиток релігії та релігійної свідомості: нові тенденції. Конспект лекції. – Львів, 2014. 3. Релігієзнавство. Навч. посібник / За ред. І.М. Сурмай.- Львів, 2004 4. Черній А.М. Релігієзнавство. Посібник. – Київ, 2003.