Допоміжне устаткування та трубопроводи теплоенергетичного устаткування

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.25
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Кузнецова Марта Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати: - класифікацію допоміжного устаткування відносно його взаємозв’язку з основним устаткуванням ТЕЦ; - основні характеристики, види допоміжного устаткування; - методику вибору, розрахунку та компоновки допоміжного устаткування і трубопроводів. • Вміти: - розраховувати допоміжне устаткування та трубопроводи ТЕЦ; - вибирати існуюче заводське устаткування; - проводити повірочний розрахунок вибраного устаткування; - працювати з довідковою літературою, технічними умовами і технологічними процесами з вибору, монтажу і проектування допоміжного устаткування та трубопроводів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • теплові двигуни промислових підприємств • котельні установки об'єктів теплоенергетики • помпи, вентилятори, компресори кореквізити: • проектування об’єктів теплоенергетики • основи реконструкції та модернізації об’єктів теплоенергетики
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація допоміжного устаткування. Вибір та розміщення допоміжного устаткування ТЕЦ. Система пилеприготування пиловугільних ТЕЦ. Обладнання пилеприготувальних установок. Сепаратори пилу. Конструктивні вимоги до пилеприготувальних установок. Калориферні установки для підігріву дуттєвого повітря. Золовловлюючі установки ТЕЦ. Тягодуттєві машини ТЕЦ. Допоміжне устаткування парових турбін. Устаткування водоживильних установок. Допоміжне устаткування теплофікаційних установок. Трубопроводи ТЕЦ. Методика гідравлічного розрахунку трубопроводів. Теплові втрати і теплова ізоляція трубопроводів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (20%): усне опитування • підсумковий контроль (80 %):письмова компонента (70%), усна компонента (10%)
Рекомендована література: 1. Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 200 с. 2. Рихтер Л. А.. Елизаров Д.П.. Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 216 с. 3. Назмеев Ю.Г.. Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Энергоатомиздат, 1998. - 288 с.