Діагностика обладнання теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.24
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к. т. н. Матіко Галина Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання сучасного стану, тенденцій розвитку і новітніх методик діагностики обладнання ТЕС; • знання основних методів і засобів контролю технічного стану обладнання і систем ТЕС; • знання видів систем діагностування обладнання ТЕС; • уміння аналізувати роботу енергоблоку, приймати рішення по проведенню технічного діагностування обладнання ТЕС, оцінювати показники технічного діагностування; • уміння обґрунтовано вибирати методи і засоби контролю та виконувати діагностування основних технологічних агрегатів та систем енергоблоку ТЕС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Комбіновані енергоустановки об'єктів теплоенергетики; • Методи аналізу показників роботи об'єктів теплоенергетики. Кореквізити: • Захист від корозії та консервування теплоенергетичного устаткування; • Налагодження об'єктів теплоенергетики.
Короткий зміст навчальної програми: Види дефектів конструкцій ТЕС і ступінь їх потенційної небезпеки. Методи діагностування обладнання ядерних енергетичних установок. Контроль технічного стану обладнання теплової станції. Методи і засоби неруйнівного контролю і діагностики. Руйнівні методи контролю. Системи контролю металу корпусів обладнання і трубопроводів. Системи контролю тепломеханічного обладнання.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, реферати, презентації (40%) • контрольна робота – письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, А. В. Ковалев и др.; Под ред. В.В. Клюева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. – 656 с., ил. 2. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 24 с. 3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1974.