Паливне та золожужелеве господарство теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.26
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н. Матіко Галина Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання характеристик і фізичних властивостей палива (рідкого, твердого і газоподібного); • знання функцій, схем та конструкцій систем паливоподачі та золожужелевидалення; • знання способів утилізації золових решток і використання їх у господарстві; • розуміння призначення та специфіки конструкцій вузлів систем паливоподачі і золожужелевидалення; • уміння проектувати системи паливоподачі та золожужелевидалення, вибирати обладнання для цих систем; • уміння вибирати та застосовувати способи використання золи в господарстві; • уміння визначати економічність роботи систем паливоподачі і застосувати методи економії електроенергії та палива при експлуатації ТЕС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Промислові теплові електростанції, ч.2 • Системи теплопостачання і оптимізація режимів їх роботи • Режими роботи об’єктів теплоенергетики • Вторинні енергоресурси промислових підприємств • Експлуатація об'єктів теплоенергетики
Короткий зміст навчальної програми: Загальні поняття про системи паливоподачі та золожужелевидалення, перспективи розвитку, безвідхідні технології в енергетиці. Основні характеристики і фізичні властивості палива. Надходження палива на ТЕС. Приймання і транспортування палива. Подрібнення палива. Схеми подачі палива. Паливні склади. Мазутне господарство. Основне і допоміжне обладнання для золожужелевидалення.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, реферати, презентації (40%) • контрольна робота – письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Мисак Й.С. та ін. Паливні пристрої для спалювання низькоякісних палив. – Львів: НУ «ЛП», 2002. 2. Гаврилов Е.И. Топливо-транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1974. 4. Тепловые и атомные электрические станции. Справочник (под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина), книга 3. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 604с.