Філософські проблеми наукового пізнання

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: д.філос.н., проф. Петрушенко В.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: сприяти розумінню студентами стану та особливостей сучасної науки. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості наукового знання за умов ускладнення соціально-цивілізаційних процесів в сучасному суспільстві. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: - особливості сучасної науки та її місце у суспільному житті; - відмінності між історичними типами науки, її зв’язки з людською особистістю, культурою та основними сферами суспільного життя; - найвагоміші критерії науковості знань. вміти: - використовувати знання вихідних постулатів та основоположень науки для проектування своєї науково-пошукової роботи; - співставляти та аналізувати різні типи знань та історичні типи науки; - застосовувати філософський і методологічний апарат теорій науки у власній науково-дослідницькій роботі, використовуючи при тому знання методів та інструментів науки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: філософія, фізика, математика. - Кореквізіт: дисципліни методичного і методологічного спрямування.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія і наука в історичному і структурно-логічному контекстах. Проблеми сучасної наукової методології. Філософський аналіз взаємин суб’єкту та об’єкту наукового пізнання. Філософське осмислення емпіричної бази науки. Проблеми переходу від фактів до теорії в сучасному науковому пізнанні. Філософські проблеми наукової евристики. Філософський контекст визначення парадигмальних характеристик соціально-гуманітарного наукового пізнання.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (60%): виконання підсумкової контрольної роботи, залік.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологіч наукових досліджень. – К., 2004. 3. Науковий світогляд на зламі століть . – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. 4. Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. 5. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993. 1. Введение в историю и философию науки. – М.: Академический проект, 2005. 2. The 20 big questions in science. // Birch H., Stuart C., Keat Looi M. // The Guardian. The Observer. 01.09.2013.