Проектування об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.38
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати технологію проектування об’єктів теплоенергетики. – знати методику розрахунків теплових схем, оптимізації параметрів та вибору теплогенеруючого устаткування. – вміти складати проектно-кошторисну документацію на об’єкти теплоенергетики згідно з нормативними документами. – вміти виконувати розрахунки теплових схем та обирати устаткування. – вміти виконувати розрахунки тепловикористовуючого устаткування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи проектування об’єктів теплоенергетики; • Котельні установки промислових підприємств; • Режими роботи та експлуатації об’єктів теплоенергетики кореквізити: • Основи реконструкції і модернізації об’єктів теплоенергетики
Короткий зміст навчальної програми: Загальна пояснювальна частина проекту. Нормативна база.Архітектурно-будівельна частина проекту.Теплова частина проекту.Проектування частини з водовідведеня і каналізації.Проектування частини з газопостачання або паливоподачі іншого енергоносія. Розрахунок паливопотреб.Організація будівництва об’єкту.Кошторисна документація
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1.Державні будівельні норми України (ДБН). 2. Пеньков В.І. Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 210 с. 3. М.О. Прядко, В.І. Павелко, С.М. Василенко Теплові мережі. - Навчальний посібник/ за ред. М.О.Прядка. - К.: Алера, 2005. - 227 с. 4. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2002. - 120 с.