Енергетична безпека

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Івасечко Ольга Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1. - здатність продемонструвати знання сучасного стану, тенденції розвитку, найбільш важливих розробок та новітніх технологій в сфері забезпечення енергетичної безпеки на національному та глобальному рівнях, критично їх оцінювати; ЗН 2. - здатність демонструвати знання та розуміння вузькоспеціалізованих (політичних, управлінських, економічних, правових, екологічних, технічних, комунікаційних тощо) аспектів забезпечення енергетичної безпеки; ЗН 3. - здатність демонструвати розуміння впливу політичних рішень в сфері енергетичної безпеки у економічному, соціальному і екологічному контекстах; УМ 1. - застосовувати свої знання та розуміння для критичного оцінювання сучасних концепцій, теоретичних підходів та ідей під час професійної діяльності у сфері забезпечення енергетичної безпеки та провадження енергетичної політики; УМ 5. - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; УМ 6. - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; УМ 9. - критично аналізувати основні показники функціонування енергетичних систем різних рівнів з позиції енергетичної безпеки; УМ 10. - вміння системно мислити та креативно інтерпретувати факти та події на глобальному, регіональному та локальному рівнях, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти під час розв’язання завдань обраної спеціалізації та проведення досліджень; АіВ 1. - здатність адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення; АіВ 2. - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ 3. - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; АіВ 4. - здатність демонструвати розуміння засад охорони праці, електробезпеки та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Енергетична дипломатія. Кореквізити: Енергоаудит.
Короткий зміст навчальної програми: Національна та міжнародна безпека: сутність та основні виклики. Енергетична безпека держави та проблема її забезпечення. Світова енергетична безпека: історія, сучасний стан, виклики та перспективи. Основні енергоносії у світі: динаміка запасів та конфліктогенний потенціал. Ядерна енергетика: міжнародно-правове регулювання та основні ризики. Міжнародні організації у сфері енергетики та їх діяльність у забезпеченні міжнародної безпеки. Енергетична безпека ЄС. Європейська енергетична хартія. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.
Рекомендована література: • Чубик А. Енергетична безпека в контексті відносин України з Європейським Союзом / А. Чубик, Т. Темнюк // Компас 2020: Україна в міжнародних відносинах: цілі, інструменти перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07751.pdf; • Війни-ХХІ: полігібресія Росії. На основі досліджень Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». Киів. – 2017. – 244 с. • Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доп. / [Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г., Сменковський А. Ю., Рябцев Г. Л., Завгородня С. П.] ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – Київ : НІСД, 2020. – 178 c. • Енергетична стратегія України до 2030 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.aes-ukraine.com/documents/5390.html – 48k. • Кабінет Міністрів затвердив Стратегію енергетичної безпеки. (2021). Міністерство енергетики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-zatverdiv-strategiyu-energetichnoyi-bezpeki?fbclid=IwAR2YChJQcebkSZ4ulScIFl2HzgERgTkijN9P6vyfZrLr5AxdwNBHDSo6ZHI. • Turchyn J. Energy diplomacy as an important component of foreign policy: the European experience for Ukraine. Humanitarian Vision. 2016. Vol. 2. No. 2. P. 55-61. • Calvin K. et al. EU 20-20-20 energy policy as a model for global climate mitigation. Climate Policy. 2014. 14(5). P. 581–598. doi:10.1080/14693062.2013.879794 • Goncharuk A. G., lo Storto C. Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: Evidence from a benchmarking analysis. Energy Policy. 2017. 101. P. 456-466. • Sauvageot E. P. Between Russia as producer and Ukraine as a transit country: EU dilemma of interdependence and energy security. Energy Policy. 2020. 145. 111699. • Shulga I. et al. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union: Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development. 2019. 8(3). 439. • Environmental and climate sustainability of the Eastern Partnership - assessment of the prospects for achievement in Ukraine. 2020. URL: https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf • European green course: opportunities and threats for Ukraine. 2020. 74 c. URL: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf • Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU for 2019: Results and plans. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change. Brussels, 24.2.2021. COM(2021) 82 final. URL: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf • Communication from the Commission. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Brussels, 22.1.2014. COM(2014) 15. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019DC0177 • Golovko L., Kutsevych M., Serediuk V., Bogdan O. Implementation of EU Environmental Policy in Ukraine: Directions and Perspectives. European Journal of Sustainable Development. 2020. 9(4). P. 191-198. doi:10.14207/ejsd.2020.v9n4p191 • Ukraine – EU Cooperation in the spheres of environment protection and climate change. 2021. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/2633-relations/galuzeve-spivrobitnictvo/ohorona-dovkillya.