Налагодження об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.11
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст. викладач Юрасова Оксана Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: – знати основні методи і способи налагодження і дослідження обладнання, прилади (пристрої) які використовуються для налагодження і дослідження; способи математичного оброблення результатів налагодження; - вміти застосувати необхідний метод до вивчення конкретної проблеми, застосувати потрібні літературні джерела, самостійно провести деякі роботи з налагодження і дослідження окремих об`єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: технічна термодинаміка, тепломасообмін, паливо топки та котельні установки, турбіни теплових та атомних електростанцій; – кореквізити: режими роботи теплових електростанцій, експлуатація об”єктів теплових електростанцій.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація і організація випробувань парових і водогрійних котлів. Пусконалагоджувальні роботи. Експлуатаційні випробування. Режимно-налагоджувальні роботи. Послідовність випробувань. Етапи випробувань. Підготовка до випробувань. Складання технічних і робочих програм. Перевірка якості розпилювання, продуктивності форсунок. Тарування перерізів газоповітроводів. Визначення присмоктів повітря в паливні котла, в пилосистему, на окремій ділянці конвективних газоходів. Загальні принципи відбору проб і приготування проб твердого палива. Ситовий аналіз. Відбір проб рідкого і газоподібного палива. Облік витрати палива. Визначення оптимальних значень коефіцієнта надлишку повітря і розмірів вугільних частинок. Визначення оптимального положення факелу в паливні. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Випробування пилолсистем з різними видами млинів. Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Класифікація і організація випробувань паротурбінних установок. Перевірка гарантій завода виготовлювача і визначення фактичних характеристик обладнання. Ефективність модернізації або реконструкції протічної частини турбіни. Контроль стану обладнання під час експлуатації. Дослідження систем регулювання турбіни. Зняття статичної характеристики регулювання. Випробування турбін із зниженням навантаження. Випробування відцентрових помп. Налагодження і дослідження роботи конденсатора і деаератора. Теплотехнічні вимірювання при проведенні налагоджувальних і дослідницьких робіт. Складання звіту по проведеній роботі. Точність результатів випробувань.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70%), екзаменаційна робота.
Рекомендована література: 1. Експлуатація та налагодження енергетичного устатковання ТЕС ВАТ “Західенерго” / За загальною редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. –Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. –412с. 2. Деев Л.В., Балахничев Н.А. Котельные установки и их обслуживание: практ. пособие для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1990. – 239 с. 3. Внуков А.К. Экспериментальные работы на парогенераторах. – М.: «Энергия», 1971.

Налагодження об'єктів теплоенергетики (курсовий проект)

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст. викладач, Юрасова Оксана Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні методи і способи налагодження і дослідження обладнання; прилади (знаряддя) які використовуються для налагодження і дослідження; способи математичного оброблення результатів налагодження; - вміти застосувати необхідний метод до вивчення конкретної проблеми; застосувати потрібні літературні джерела; - вміти самостійно провести деякі роботи з налагодження і дослідження окремих об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - методи аналізу показників роботи теплових електростанцій; - основи реконструкції та модернізації теплових електростанцій.
Короткий зміст навчальної програми: Випробування прямотечійних та барабанних котлів. Дослідження та налагодження технології пуску котла. Дослідження та налагодження системи технічного водопостачання ТЕС. Випробування та налагодження системи очистки димових газів. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Випробування пилосистем з різними видами млинів. Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Класифікація і організація випробувань паротурбінних установок. Дослідження систем регулювання турбіни. Випробування турбін із зниженням навантаження. Випробування відцентрових помп. Налагодження і дослідження роботи конденсатора і деаератора.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): усне опитування • Підсумковий контроль (70%), захист курсової роботи.
Рекомендована література: 1. Експлуатація та налагодження енергетичного устатковання ТЕС ВАТ “Західенерго” / За загальною редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. –Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. –412с. 2. Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс: навчальний посібник. – 2-е видання. – Харків:”Видав. САГА”, 2008. – 320 с. 3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд., испр. – Москва: Издательський центр “Академия”, 2007. – 432 с.