Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: доцент, к.т.н. Кіт Юрій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: • Знати нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з ОП та ЦЗ на промислових об’єктах при впровадженні систем теплопостачання; • проблеми промислової безпеки та охорони праці на об'єктах теплової енергетики; • основні вимоги існуючих правил; • організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт при монтажі та експлуатації тепломеханічного обладнання; • методику розрахунку заземлюючих пристроїв; • основні способи надання першої медичної допомоги; • вимоги пожежної та вибухобезпеки до тепломеханічного обладнання підприємств енергетики; • проведення ідентифікації, дослідження умов винекнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах відповідно до своїх пофесійних обов’язків; • методи прогнозування негативних наслідків природних і техногенних НС; • вміти визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням вимог ОП та завдань з ЦЗ; • проаналізувати стан радіаційної та промислової безпеки при роботі основного та допоміжного обладнання промислових об'єктів, передбачити заходи запобігання нещасним випадкам від дії та впливу радіоактивних речовин, іонізуючого випромінювання, інших фізичних та хімічних виробничих небезпек; • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативам, проводити інструктаж з ОП на робочому місці; • вживати заходи безпеки і розробляти технічні рішення для попередження винекнення небезпеки; • виконати розрахунок заземлюючого контуру підстанції, цеху; • оцінити інженерну обстановку при вибухах; • обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС; • визначити склад сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; • здатність приймати рішення з питань ОП та ЦЗ в межах своїх повноважень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика, • Хімія, • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика джерел промислової небезпеки на енергетичних та суміжних підприємствах теплової енергетики. Норми та правила технічної безпеки. Технічні заходи та засоби радіаційної безпеки. Організаційні заходи безпеки при роботі об’єктів промисловості. Засоби індивідуального та колективного захисту. Радіаційний контроль. Безпека об'єктів з підвищеною небезпекою. Система технічних та організаційних заходів із безпеки промислових об'єктів. Санітарно-гігієнічні заходи при роботі. Система вентиляції. Облаштування, розрахунок, вимоги експлуатації вентиляції. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Захист від теплового випромінювання. Пожежна безпека на промислових об'єктах. Організаційні заходи пожежної безпеки. Навчання персоналу. Класифікація робіт. Відповідальні особи. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного і природного характеру. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи ЦЗ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (100%): тестування теоретичних частин курсу (60 %); письмові звіти з практичних занять та усне опитування (30 %), виконання графічно-розрахункової роботи (10%).
Рекомендована література: • Бескрестнов Н.В. Охрана труда на атомных станциях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 280с. • Охорона праці в електроенергетиці: навч. посіб.// В.О. Бондаренко, О.І. Ганус, К.О. Старков, С.Ю. Шевченко. – Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 240с. • Гажаман В.І., Погуляєв Є.С., Ципбалюк А.У., Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках. – Х.:Вид-во «Форт», 2003.-152с. • Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2009. -540с. • Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. -495с. • Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., Пожінформтехніка, 1999. -256с. • Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.