Професійна адаптація у трудову діяльність

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Римар Тетяна Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання – здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; – здатність відповідати за розвиток професійного знання і практик команди в галузі теплоенергетики, оцінку її стратегічного розвитку; – здатність приймати рішення з інженерних питань теплоенергетики у складних і непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: Теплові електричні станції, Промислові ТЕС – кореквізити: Практика за темою магістерської роботи, Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Професійна підготовка та адаптація до трудової діяльності. Працездатність і дієздатність у трудовій діяльності. Загальна характеристика функціональних станів. Професійна деформація в трудовому процесі. Професійний стрес. Види професійного стресу. Причини його виникнення і протікання. Професійна діяльність в екстремальних умовах. Фактори, що впливають на виникнення напруженості у трудовій діяльності. Профілактика психологічного стресу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (50%): усне опитування. • Підсумковий контроль (50%, залік): контрольні заходи
Рекомендована література: 1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 2. Баклицький І. О. Психологія праці: Підручник. – 2-ге вид., перераб. І доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 3. Балинт И., Мурани М. Психология безопасности труда. – М., 1968. 4. Беспалов Б. И. Психодиагностика профессионально важных качеств и профотбор диспетчеров // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. 1998. – № 3. – С. 79-94. 5. Бодров В. А. Информационный стресс. – М.: ПЕР СЭ, 2000. 6. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2001. 7. Деркач А. А., Зазыкин В. Г. Профессиональная деятельность в особых и экстремальных условиях (психолого-акмеологические основы). – М.: РАГС, 1998. 8. Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. – М., 1992.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).