Методи аналізу показників роботи об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: асистент Ялечко Володимир Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати енергобаланси виробництва енергії; - знати баланси пари і води, відпуск технологічної пари та води споживачам; - знати методи оцінки ефекту від змін в теплових схемах; - вміти визначати вплив початкових і кінцевих параметрів пари на показники ефективності теплової станції; - вміти складати енергетичні характеристики турбінного та котельного обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Турбіни теплових електростанцій, • Теплові електричні станції.
Короткий зміст навчальної програми: Енергобаланс виробництва однорідної енергії. Перетоки енергії. Енергобаланси і показники роздільного виробництва тепло- і електроенергії на ТЕС. Енергобаланси і показники комбінованого виробництва тепло- і електроенергії на ТЕС. Використання тепла відпрацьованої пари на виробничі потреби. Методи оцінки ефекту від зміни в теплових схемах. Енергобаланс комбінованих парогазових установок. Енергетичні характеристики конденсаційних турбін. Енергетичні характеристики теплофікаційних турбін. Вплив початкових і кінцевих параметрів пари на показники ефективності. Енергетичні характеристики котельних агрегатів. Вплив виду і якості палива на техніко – економічні показники роботи котлів.
Методи та критерії оцінювання: • звіти з практичних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Технико-економические показатели ТЕС. А.С. Горшков, - М.: Энергия, 1974, 302с. 2. Повышение эффективности работи ТЭЦ. Г.А Шапиро - М.: Энергоиздат,1981. 3. Исследование реальных тепловых схем. Я.М.Рубинштейн, М.И.Щепетильников - М.: Энергоиздат,1982.