Маневренні режими роботи парових та газових турбін

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.003
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к.т.н., Кравець Тарас Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів освіти знань про основні положення і принципи маневрених режимів роботи парових та газових турбін, розвинення навичок і вміння творчо використовувати знання при роботі з паровими та газовими турбінами на об’єктах теплоенергетики. Набуття вмінь та компетентностей під час розрахунку маневрених режимів роботи турбін.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: - загальні компетентності: ЗК1: знання спеціальних розділів математики, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; ЗК2: здатність до аналізу та синтезу; ЗК6: уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; ЗК7: креативність, здатність до системного мислення уміння; ЗК9: розуміння необхідності навчання протягом життя та трансферу набутих знань; - фахові компетентності: ФК1: здатність застосовувати професійно-профільовані знання та практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності; ФК2:здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, необхідних для вирішення задач синтезу теплоенергетичних систем керування технологічними процесами; ФК3: здатність виконувати інженерні завдання із врахуванням вимог нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі електричної інженерії; ФК4: здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації теплоенергетичної системи для конкретної задачі; ФК5: здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, графічні редактори та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач інженерної діяльності; ФК6: здатність до знання і розуміння сучасних технологій процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації теплоенергетичного устаткування; ФК7: здатність застосовувати методи аналізу, ідентифікації явищ та елементів процесів та виконувати експериментальні дослідження при проведенні наукових досліджень; ФК8: здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; - фахові компетентності професійного спрямування ФКПС1.1: здатність аналізувати технологічні процеси, як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання теплових електростанцій.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі теплоенергетики; – здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області термодинаміки, теорії тепломасообміну, теорії теплообмінних апаратів, теорії теплових двигунів, методів аналізу теплових мереж, процесів виробництва і перетворення теплової енергії, технологій аналізу систем, ефективного енерговикористання; – здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у теплоенергетичних системах; – здатність продемонструвати знання та розуміння відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; – здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі теплоенергетики; – здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; – застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації; – системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; – астосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; – розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації теплоенергетичне устаткування та обладнання; – ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; – виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; – оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; – здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; – здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; – здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теплові двигуни промислових підприємств; Турбіни теплових електростанцій; Режими роботи об’єктів теплоенергетики; Основи реконструкції та модернізації об’єктів теплоенергетики; Методи аналізу показників роботи об’єктів теплоенергетики.
Короткий зміст навчальної програми: Розглянуті основи газодинаміки турбін, теорія теплового процесу в турбінах, включаючи роботу при змінних режимах. Основна увага зосереджена на режимах пуску, зупинки та простою парових та газових турбін, які застосовуються на ТЕС та ТЕЦ України. Розглянуто процеси вибору оптимального режиму експлуатації парових та газових турбін.
Опис: Основи процесів пускових режимів парових та газових турбін: фізичні основи процесів, що відбуваються при пуску турбін, деформація і руйнування металу, виникнення напружень в деталях турбін. Пускові режими роботи парових та газових турбін з холодного стану. Пускові режими роботи парових та газових турбін із гарячого і неохолодженого станів. Особливі маневрові режими при пусках парових та газових турбін. Аварійні ситуації при маневрових режимах турбін і їх попередження: жолоблення циліндрів парових турбін, прогинання валів роторів парових турбін, механічні пошкодження лопаткового апарату, ерозія і корозія деталей парових турбін. Режим аварійної зупинки. Режим роботи на зупиненій турбіні. Забезпечення чистоти конденсаторів. Покращення експлуатаційних характеристик устаткування. Зняття деяких характеристик САР. Режими скидання навантажень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: • усне опитування перед початком занять; • оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.; • опитування та доповіді під час практичного заняття. Екзаменаційний контроль проводиться у формі письмового та усного опитування та/або тестового контролю. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та семестрового екзаменаційного контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 30 балів: - робота на практичних заняттях. Екзаменаційний контроль - 70 балів: - письмова компонента - 60 балів; - усна компонента - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова література 1. Зупинка парових турбін енергоблоків ТЕС. Мисак Й.С., Кравець Т.Ю., Дворовенко В.М. НВФ "Українські технології", Львів, 2011. – 194с. 2. Пускові режими роботи парових турбін енергоблоків ТЕС. Мисак Й.С., Галянчук І.Р. , Дворовенко В.М. НВФ "Українські технології", Львів, 2008. – 265с. 3. Паровые и газовые турбины. Под. ред. М.А. Костюка, В.В. Фролова, - М.: Электроатомиздат, 1985, 352с. 4. А.Г. Костюк, А.Н. Шерстюк, Газотурбинные установки. – М.: Высш. школа 1979, 254 с. 5. Б.М. Трояновский, Г.А. Филиппов, А.Е. Булкин. Паровые и газовые турбины атомных электростанций. - М.:Энергоатомиздат, 1985 - 256с., ил. Допоміжна література 6. Тепловая економичность и економика паровых турбин. В.Л. Бортлет- М.: Энергия,1963. 7. В.Я. Гиршфельд, Г.Н.Морозов .Тепловые электрические станции. М.: Энергоиздат, 1982. 8. Д.П.Елизаров, Теплотехнические установки электростанций. М.: Энергоиздат,, 1982. 9. Про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерація) і використання скидного енергопотенціалу: [Закон України] // Відомості Верховної Ради України. –2005. – № 20.- 278 с. 10. Клименко В.Н. Проблемы когенерационных технологий в Украине / В.Н. Клименко // Промышленная теплотехника.–2001.–Т.23.№ 4–5. – С. 106–110. Інформаційні ресурси 11. http://www.centrenergo.com/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).