Основи реконструкції та модернізації обєктів теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст викладач Заяць Марія Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів освіти знань про основні положення та принципи реконструкції та модернізації теплових електростанцій, розвинення навиків і вміння творчого використання знань під час розрахунків і виборі типів реконструкції та модернізації теплових електростанцій, що забезпечують здатність правильно використовувати знання під час розрахунку енергоустановок, що дасть змогу закріпити набуті знання на практиці та використовувати їх в майбутньому на теплових електростанціях.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1: знання спеціальних розділів математики, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; ЗК2: здатність до аналізу та синтезу; ЗК3: здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; ЗК7: креативність, здатність до системного мислення; ЗК10: відповідальність за якість виконуваної роботи; ЗК11:ініціативність та підприємницький дух. фахові компетентності: ФК2: здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій та методів, необхідних для вирішення задач синтезу теплоенергетичних систем керування технологічними процесами; ФК4: здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації теплоенергетичної системи для конкретної задачі; ФК5: здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, графічні редактори та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач інженерної діяльності; ФК6: здатність до знання і розуміння сучасних технологій процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації теплоенергетичного устаткування; ФК7: :здатність застосовувати методи аналізу, ідентифікації явищ та елементів процесів та виконувати експериментальні дослідження при проведенні наукових досліджень; ФК8: здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язаннні інженерних задач та проведенні досліджень; ФК9: здатність оцінювати ефективність застосованих технічних рішень та засобів, доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем керування; критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; ФКПС1.1: здатність аналізувати технологічні процеси, як об’єкти керування, вміння вибирати параметри контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних особливостей, режимів роботи технологічного обладнання теплових електростанцій; ФКПС1.2: здатність самостійно проектувати системи теплових електростанцій та їх елементи із врахуванням усіх аспектів поставленої задачі; ФКПС1.3: здатність аргументувати вибір методу розв’язання спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; ФКПС1.4: здатність виконувати наукові дослідження на об’єктах теплових електростанцій; ФКПС1.5: здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових завдань дослідницької діяльності на об’єктах теплових електростанцій.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі теплоенергетики; – здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області термодинаміки, теорії тепломасообміну, теорії теплообмінних апаратів, теорії теплових двигунів, методів аналізу теплових мереж, процесів виробництва, перетворення і транспортування теплової енергії, технологій аналізу систем, ефективного енерговикористання; – здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей теплоенергетики: теплові електричні станції, теплоенергетичні системи та мережі, системи виробництва та розподілу тепло та електроенергії; – здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у теплоенергетичних системах; – здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; – здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; – здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; – здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами; – застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; – застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації; – системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; – застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; – розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації теплоенергетичне устаткування та обладнання; – здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; – ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; – ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; – поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; – виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; – оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; – уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); – здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; – здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; – здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; – здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:АіВ1: здатність адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення. АіВ2: здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ4: здатність демонструвати розуміння засад охорони праці, екології, техніки безпеки та їх застосування. АіВ5: здатність враховувати соціально-політичні процеси в Україні, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технічна термодинаміка Маневренні режими роботи парових та газових турбін. Котельні установки теплових електростанцій, ч.1,2 Захист від корозії та консервування устаткування теплових електростанцій. Турбіни теплових електростанцій, ч.1,2 Проектування об’єктів теплових електростанцій. Теплові електричні станції, ч.1,2
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні передбачено вивчення видів когенераційних установок, їх характеристики, наведено рекомендації з вибору і компоновки, а також методики розрахунків, необхідних для вибору цього обладнання. Наведено основні переваги, недоліки технології когенерації та порівняння когенераційних систем. Розглянуто сфери застосування когенераційних установок. - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність враховувати соціально-політичні процеси в України, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
Опис: Тема 1. Теплові електричні станції майбутнього. Перспективи впровадження нових технологій на вугільних теплових електростанціях. Теплові електричні станції малої потужності. Енергетична безпека - основне завдання подальшого розвитку енергетики України. Аналіз стану електроенергетики України. Тема 2. Технології спалювання вугілля у факелі Тема 3. Визначення витрати куль кульових барабанних млинів на розмел твердого палива Тема 4. Оптимальний режим роботи пилосистеми з кульовим барабанним млином при розмелюванні вугілля марки АШ Тема 5. Експлуатація схеми подачі пилу високої концентрації під розрідженням на котлоагрегатах ТП-100 Бурштинської ТЕС Тема 6. Пальник з термохімічною підготовкою вугілля на котлі ТПП-210А Трипільської ТЕС Тема 7. Реконструкція регенеративного повітропідігрівника Тема 8. Особливості підготовки та спалювання палива Тема 9. Ефективність і надійність роботи котла ТГМ-84 під час подачі в топку котла присадки – каталізатора МНФ Тема 10. Модернізація НРЧ котла ТПП-210А. Тема 11. Бінарний цикл перетворення енергії як один із шляхів підвищення ефективності роботи електростанцій Тема 12. Нові енерготехнології для термічної переробки бурого вугілля та відходів вуглезбагачення Тема 13. Технології газифікації вугілля для парогазових установок на твердому паливі Тема 14 Сучасні технології зменшення викидів оксидів азоту
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: • усне опитування перед початком занять; • оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.; • опитування та доповіді під час практичного заняття. Екзаменаційний контроль проводиться у формі письмового та усного опитування та/або тестового контролю. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та семестрового екзаменаційного контролю.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування Підсумковий контроль (70%), контрольний захід, іспит.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За загальною редакцією П. Омеляновського, Й.Мисака. Львів. НВФ “Українські технології”.2009. 2. Мисак Й.,С.,Івасик Я.Ф.,Гут П.О.,Лашковська Н.М. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації.-Львів: Видавництво Національного університету “Львіська політехніка”,2007. 3. Елизаров Д.П. „Теплоэнергетические установки електростанций”. Энергоиздат, М., 1982.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).