Захист від корозії та консервування теплоенергетичного устаткування

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.030
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів освіти знань про основні види корозії, положення та принципи консерваціїї устаткування теплових електричних станцій; набуття вмінь та компетентностей, що забезпечують здатність правильно використовувати набуті знання на практиці, та застовувати їх в майбутньому на теплоенергетичних об’єктах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК2: здатність до аналізу та синтезу; ЗК3: здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; ЗК7: креативність, здатність до системного мислення; фахові компетентності: ФК1: здатність застосовувати професійно-профільовані знання та практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності; ФК2: здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій та методів, необхідних для вирішення задач синтезу теплоенергетичних систем керування технологічними процесами; ФК4: здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації теплоенергетичної системи для конкретної задачі; ФК5: здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, графічні редактори та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач інженерної діяльності; ФК6: здатність до знання і розуміння сучасних технологій процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації теплоенергетичного устаткування; ФК8: здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язаннні інженерних задач та проведенні досліджень; ФК9: здатність оцінювати ефективність застосованих технічних рішень та засобів, доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем керування; критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: – знати схеми консерваціїї котельного устаткування; – знати методи консерваціїї теплоенергетичного устаткування; – знати як визначати витрати енергії на консервацію устаткуванння; – вміти складати програму необідних заходів по консерваціїї устаткування в залежності від тривалості резервування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: технічна термодинаміка, котельні установки промислових підприємств, режими роботи та експлуатації об’єктів теплоенергетики. – кореквізити: основи реконструкції і модернізації об’єктів теплоенергетики, налагодження об’єктів теплоенергетики, дослідження перспектив зменшення шкідливих викидів у теплоенергетиці.
Короткий зміст навчальної програми: Забруднення поверхонь нагріву, їх види. Корозія. Визначення. Класифікація типів корозії. Киснева корозія внутрішніх поверхонь. Вуглекислотна корозія. Пароводяна корозія. Лужна корозія. Корозійне розтріскування. Підшлакова корозія. Корозія поверхонь нагріву з боку димових газів. Сірчанокислотна високотемпературна корозія. Ванадієва корозія. Сульфідна корозія. Киснева низькотемпературна корозія. Ерозія поверхонь нагріву. Парове (повітряне) обдування. Обмивання водою поверхонь нагріву. Імпульсне обдування поверхонь нагріву. Дробоочищення та віброочищення поверхонь нагріву. Очищення поверхонь нагріву від внутрішніх забруднень. Вплив режимних факторів на стан внутрішніх частин поверхонь нагріву. Методи захисту від корозії основного та допоміжного устаткування під час простоювання блоків у резерві. Консервація.
Опис: 1. Загальні положення. Основні види та процеси корозії устаткування ТЕС. 2. Фактори впливу на корозію металу устаткування ТЕС. 3. Показники оцінювання швидкості корозії металу устаткування ТЕС. 4. Методи захисту металів устаткування ТЕС від корозії. 5. Консервування барабанних котлів ТЕС. 6. Консервування прямотечійних котлів ТЕС. 7. Консервування водогрійних котлів та турбоустановок ТЕС. 8. Консервування зовнішніх поверхонь нагріву котлів ТЕС.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування. • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) - 30 балів Екзаменаційний контроль - 70 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Виставлення балів за поточний та екзаменаційний контроль здійснюють у відсотках від максимальної оцінки за навчальний матеріал компонента на основі таких критеріїв оцінювання знань та вмінь студента.
Рекомендована література: 1. Об'єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації / Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. - Львів: В-во НУ"Львівська політехніка", 2007. - 256 с. 2. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 3. Глазырин А.И., Глазырин А.А., Орумбаев Р.К. Коррозия и консервация теплоэнергетического оборудования. - Павлодар: ЭКО, 2011.-728 с. 4. Воронов В. Н. Водно-химические режимы ТЭС и АЭС : учеб. пособие / В. Н. Воронов, Т. И. Петрова. - Москва : МЭИ, 2009. - 238 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.