Діагностика обладнання теплових електростанцій

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Доцент, к. т. н. Матіко Галина Федорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів знань про сучасні методи і засоби контролю технічного стану обладнання теплових електричних станцій, види систем діагностування обладнання теплових електричних станцій (ТЕС); набуття вмінь та компетентностей, що забезпечують здатність здійснювати контроль якості зварних з’єднань і основного металу обладнання ТЕС, проводити діагностування котлоагрегатів, теплообмінних апаратів, трубопроводів, насосів, арматури та іншого обладнання ТЕС.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК1 - знання спеціальних розділів математики, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; ЗК2 - здатність до аналізу та синтезу; ЗК3 - здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; ЗК7 - креативність, здатність до системного мислення фахові компетентності: ФК2 - здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, необхідних для вирішення задач синтезу теплоенергетичних систем керування технологічними процесами; ФК4 - здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації теплоенергетичної системи для конкретної задачі; ФК5 - здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, графічні редактори та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач інженерної діяльності; ФК6 - здатність до знання і розуміння сучасних технологій процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації теплоенергетичного устаткування; ФК7 - здатність застосовувати методи аналізу, ідентифікації явищ та елементів процесів та виконувати експериментальні дослідження при проведенні наукових досліджень; ФК8 - здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; ФК9 - здатність оцінювати ефективність застосованих технічних рішень та засобів, доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем керування; критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: ПР2: знання і розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; тестовий контроль; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. ПР3: знання сучасного стану і тенденцій розвитку, перспективних вітчизняних та зарубіжних розробок і новітніх технологій в галузі теплоенергетики Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. ПР4: професійно-профільовані знання для синтезу, проектування та налагодження теплоенергетичних систем із врахуванням особливостей об’єктів Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. ПР5: володіння принципами та методами оптимізації систем керування та їх елементів Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. ПР7: знання методів аналізу, та об’єктів моделювання, виконання експериментів при проведенні наукових досліджень Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо. ПР8: здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль: усне опитування; виступи на заняттях, представлення доповідей, рефератів та презентацій, тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Комбіновані енергоустановки об'єктів теплоенергетики; • Методи аналізу показників роботи об'єктів теплоенергетики. Кореквізити: • Захист від корозії та консервування теплоенергетичного устаткування; • Налагодження об'єктів теплоенергетики.
Короткий зміст навчальної програми: В дисципліні передбачено вивчення основних методів і засобів контролю технічного стану обладнання і систем теплових електричних станцій, зокрема неруйнівних методів контролю, таких як візуально-оптичний, капілярний, ультразвуковий, радіографічний, тепловий метод, а також руйнівних методів, таких як механічні випробування, металографічні дослідження, вимірювання твердості тощо. Розглянуто основні задачі діагностики обладнання ТЕС, показники і характеристики технічного діагностування. Розглянуто види систем діагностування обладнання ТЕС. Особливої уваги надано вивченню систем контролю якості зварних з’єднань і основного металу обладнання ТЕС, систем діагностування котлоагрегатів, теплообмінних апаратів, трубопроводів, насосів, арматури та іншого обладнання ТЕС.
Опис: Вступ. Основні поняття технічного діагностування. Види дефектів теплових електростанцій та причини їх виникнення. Методи контролю та діагностування технічного стану обладнання теплової електричної станції Загальна характеристика методів і засобів неруйнівного контролю і діагностики Акустичні методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Магнітні методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Теплові методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Методи і засоби промислової радіографії для контролю та діагностики Вихорострумові методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Вібраційні методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Капілярні методи і засоби неруйнівного контролю та діагностики Методи і засоби пошуку витоків (контроль герметичності). Руйнівні методи контролю. Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій Контроль технічних характеристик стану насосів, арматури, тепломеханічного обладнання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності студента до занять у таких формах: • усне опитування перед початком занять; • оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.; • опитування під час практичного заняття; Підсумкове оцінювання проводиться за результатами виконання контрольної роботи, роботи на практичних заняттях та контролю знань лекційного матеріалу.
Критерії оцінювання результатів навчання: Контрольна робота /реферат - 30 балів Робота на практичних заняттях (доповіді, презентації) - 20 балів Контроль знань лекційного матеріалу - 50 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, А. В. Ковалев и др.; Под ред. В.В. Клюева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2003. – 656 с., ил. 2. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 24 с. 3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1974.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).