Основи реконструкції та модернізації об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.031
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Кузнецова Марта Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати: - загальний стан, ступінь фізичного та морального зношення об’єктів теплоенергетики, споруджених за часів СРСР; - шляхи та способи реконструкції або модернізації діючих об’єктів, заміну їх новими, більш економічними; • Вміти: - давати технічну, технологічну та економічну оцінку стану об’єктів теплоенергетики; - пропонувати та реалізувати заходи з покращення показників роботи об’єктів теплоенергетики шляхом їх реконструкції та модернізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • теплові двигуни промислових підприємств • котельні установки об’єктів теплоенергетики кореквізити: • проектування об’єктів теплоенергетики
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз сучасного стану об’єктів теплоенергетики України. Реконструкція і модернізація: мета, основні задачі, особливості. Основні принципи реконструкції і модернізації ТЕЦ. Сучасний стан та напрямки розвитку котлобудування. Реконструкція опалювальних котлів потужністю до 1 МВт. Безполум’яне спалювання (безполум’яне окислення). Обладнання газоспоживаючих котелень ефективними утилізаторами теплоти відхідних димових газів. Заміна опалювальних котелень на міні-ТЕЦ. Когенераційні технології для потреб комунальної енергетики. Вибір основного обладнання і теплових схем когенераційних установок при модернізації підприємств комунальної теплоенергетики. Використання вторинних енергетичних ресурсів. Використання електроенергії для виробництва теплової енергії. Індивідуальні та центральні теплові пункти. Використання сонячної енергії для потреб теплопостачання. Місцеві види палива. Прилади для модернізації комунальної енергетики та житлового господарства.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (20%): усне опитування • підсумковий контроль (80 %): письмова компонента (70%), усна компонента (10%)
Рекомендована література: 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 2. Паливно-енергетичний комплекс України / загальноукраїнський проект. Випуск другий. - К.: 2008. - 208 с. 3. Теплова енергетика – нові виклики часу / За заг. редакцією Омеляновського П.Й., Мисака Й.С. –Львів: НВФ «Українські технології», 2009. - 660 с. 4. Соболь И.Д. ТЭЦ малой мощности на базе котельных предприятий. Изд-во «Майстерня»., 1996 г., 56 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).