Проектування об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.E.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.х.н. Коваленко Тетяна Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів освіти знань про види, способи та методи проектування об’єктів теплоенергетики, створення проектної документації.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК1: знання спеціальних розділів математики, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; ЗК2: здатність до аналізу та синтезу; ЗК3: здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; ЗК7: креативність, здатність до системного мислення; ЗК10: відповідальність за якість виконуваної роботи; ЗК 11: ініціативність та підприємницький дух. фахові компетентності: ФК2: здатність застосовувати знання і розуміння наукових понять, теорій та методів, необхідних для вирішення задач синтезу теплоенергетичних систем керування технологічними процесами; ФК4: здатність обирати параметри оптимізації, метод та алгоритм оптимізації теплоенергетичної системи для конкретної задачі; ФК5: здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, графічні редактори та комп’ютерні інтегровані середовища для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач інженерної діяльності; ФК6: здатність до знання і розуміння сучасних технологій процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації теплоенергетичного устаткування; ФК8: здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язаннні інженерних задач та проведенні досліджень; ФК9: здатність оцінювати ефективність застосованих технічних рішень та засобів, доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем керування; критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: – знати технологію проектування об’єктів теплоенергетики. – знати методику розрахунків теплових схем, оптимізації параметрів та вибору теплогенеруючого устаткування. – вміти складати проектно-кошторисну документацію на об’єкти теплоенергетики згідно з нормативними документами. – вміти виконувати розрахунки теплових схем та обирати устаткування. – вміти виконувати розрахунки тепловикористовуючого устаткування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи проектування об’єктів теплоенергетики; • Котельні установки промислових підприємств; • Режими роботи та експлуатації об’єктів теплоенергетики кореквізити: • Основи реконструкції і модернізації об’єктів теплоенергетики
Короткий зміст навчальної програми: Загальна пояснювальна частина проекту. Нормативна база.Архітектурно-будівельна частина проекту.Теплова частина проекту.Проектування частини з водовідведеня і каналізації.Проектування частини з газопостачання або паливоподачі іншого енергоносія. Розрахунок паливопотреб.Організація будівництва об’єкту.Кошторисна документація
Опис: 1. Стратегія розвитку теплозабезпечення в Україні. 2. Види теплогенеруючих установок. 3. Теплопостачання. 4. Проектування котелень. 5. Проектування промислових теплових електростанцій. 6. Основне обладнання теплопідготовчих установок. 7. Організація проектування. 8. Основи організації будівництва об’єктів теплоенергетики
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, звіти з практичних робіт, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) - 30 балів Екзаменаційний контроль - 70 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Виставлення балів за поточний та екзаменаційний контроль здійснюють у відсотках від максимальної оцінки за навчальний матеріал компонента на основі таких критеріїв оцінювання знань та вмінь студента.
Рекомендована література: 1.Державні будівельні норми України (ДБН). 2. Пеньков В.І. Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 210 с. 3. М.О. Прядко, В.І. Павелко, С.М. Василенко Теплові мережі. - Навчальний посібник/ за ред. М.О.Прядка. - К.: Алера, 2005. - 227 с. 4. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2002. - 120 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).