Енергетична безпека

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.M.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Івасечко Ольга Ярославівна.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: o здатність продемонструвати знання та розуміння вузькоспеціалізованих (політичних, правових, безпекових, соціальних, комунікаційних тощо) аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; o вміння аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав; o вміння визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ЄС у міжнародних відносинах Міжнародна та європейська безпека
Короткий зміст навчальної програми: 12. Зміст курсу: Національна та міжнародна енергетична безпека: сутність та основні виклики. Енергетична безпека держави та проблема її забезпечення. Світова енергетична безпека: історія, сучасний стан, виклики та перспективи. Основні енергоносії у світі: динаміка запасів та конфліктогенний потенціал. Ядерна енергетика: міжнародно-правове регулювання та основні ризики. Міжнародні організації у сфері енергетики та їх діяльність у забезпеченні міжнародної безпеки. Енергетична безпека ЄС. Європейська енергетична хартія. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: Заплановані навчальні заходи та методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота, написання контрольної роботи. Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання). (Екзамен) 40 % - поточний контроль, 60% - іспит
Рекомендована література: ? Calvin K. et al. EU 20-20-20 energy policy as a model for global climate mitigation. Climate Policy. 2014. 14(5). P. 581–598. doi:10.1080/14693062.2013.879794 ? Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change. Brussels, 24.2.2021. COM(2021) 82 final. URL: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf ? Communication from the Commission. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Brussels, 22.1.2014. COM(2014) 15. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019DC0177 ? Environmental and climate sustainability of the Eastern Partnership - assessment of the prospects for achievement in Ukraine. 2020. URL: https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf ? European green course: opportunities and threats for Ukraine. 2020. 74 c. URL: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf ? Golovko L., Kutsevych M., Serediuk V., Bogdan O. Implementation of EU Environmental Policy in Ukraine: Directions and Perspectives. European Journal of Sustainable Development. 2020. 9(4). P. 191-198. doi:10.14207/ejsd.2020.v9n4p191 ? Goncharuk A. G., lo Storto C. Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: Evidence from a benchmarking analysis. Energy Policy. 2017. 101. P. 456-466. ? Ivasechko O., Turchyn J. Climate diplomacy as a component of the "soft power" of modern states: international experience and Ukrainian prospects. Humanitarian visions. 2018. Volume 4. № 2. pp. 20–25. ? Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU for 2019: Results and plans. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/ar-aa-implementation-2019-4.pdf ? Sauvageot E. P. Between Russia as producer and Ukraine as a transit country: EU dilemma of interdependence and energy security. Energy Policy. 2020. 145. 111699. ? Shulga I. et al. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union: Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development. 2019. 8(3). 439. ? Turchyn J. Energy diplomacy as an important component of foreign policy: the European experience for Ukraine. Humanitarian Vision. 2016. Vol. 2. No. 2. P. 55-61. ? Ukraine – EU Cooperation in the spheres of environment protection and climate change. 2021. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/2633-relations/galuzeve-spivrobitnictvo/ohorona-dovkillya.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).