Налагодження об'єктів теплоенергетики

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.011
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: доцент, к.т.н. Юрасова Оксана Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів з основними методами і способами проведення дослідження і налагодження енергетичного обладнання і технологічних процесів.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати класифікацію основного устаткування відносно його взаємозв’язку з устаткуванням ТЕС; - знати основні характеристики, види основного і допоміжного обладнання; - вміти розрахувати основне та допоміжне устаткування та трубопроводи; - вміти проводити повір очний розрахунок вибраного устаткування; Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: – знати основні методи і способи налагодження і дослідження обладнання, прилади (пристрої) які використовуються для налагодження і дослідження; способи математичного оброблення результатів налагодження; - вміти застосувати необхідний метод до вивчення конкретної проблеми, застосувати потрібні літературні джерела, самостійно провести деякі роботи з налагодження і дослідження окремих об`єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: технічна термодинаміка, тепломасообмін, паливо топки та котельні установки, турбіни теплових та атомних електростанцій; – кореквізити: режими роботи теплових електростанцій, експлуатація об”єктів теплових електростанцій.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація і організація випробувань парових і водогрійних котлів. Пусконалагоджувальні роботи. Експлуатаційні випробування. Режимно-налагоджувальні роботи. Послідовність випробувань. Етапи випробувань. Підготовка до випробувань. Складання технічних і робочих програм. Перевірка якості розпилювання, продуктивності форсунок. Тарування перерізів газоповітроводів. Визначення присмоктів повітря в паливні котла, в пилосистему, на окремій ділянці конвективних газоходів. Загальні принципи відбору проб і приготування проб твердого палива. Ситовий аналіз. Відбір проб рідкого і газоподібного палива. Облік витрати палива. Визначення оптимальних значень коефіцієнта надлишку повітря і розмірів вугільних частинок. Визначення оптимального положення факелу в паливні. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Випробування пилолсистем з різними видами млинів. Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Класифікація і організація випробувань паротурбінних установок. Перевірка гарантій завода виготовлювача і визначення фактичних характеристик обладнання. Ефективність модернізації або реконструкції протічної частини турбіни. Контроль стану обладнання під час експлуатації. Дослідження систем регулювання турбіни. Зняття статичної характеристики регулювання. Випробування турбін із зниженням навантаження. Випробування відцентрових помп. Налагодження і дослідження роботи конденсатора і деаератора. Теплотехнічні вимірювання при проведенні налагоджувальних і дослідницьких робіт. Складання звіту по проведеній роботі. Точність результатів випробувань.
Опис: Роль енергетики в розвитку цивілізації. Основні напрямки розвитку теплоенергетики України. Спеціалізовані організації по проведенню налагоджувальних і дослідницьких робіт Класифікація і організація випробувань парових і водогрійних котлів. Пусконалагоджувальні роботи. Експлуатаційні випробування. Режимно-налагоджувальні роботи. Послідовність випробувань. Етапи випробувань. Підготовка до випробувань. Складання технічних і робочих програм Організація і проведення теплотехнічних випробувань Послідовність випробувань. Етапи випробувань. Підготовка до випробувань. Складання технічних і робочих програм. Спалювання мазуту. Перевірка якості розпилювання, продуктивності форсунок. Тарування перерізів газоповітроводів. Організація налагоджувальних робіт. Мета і завдання налагоджувальних робіт. Налагоджувальні роботи. Призначення і завдання теплотехнічних випробовувань. Організація робіт по підготовці до налагодження і випробувань котлоагрегатів. Вивчення стану устаткування. Складання технічної програми випробувань котлоагрегату. Вибір місць установки КВП. Складання плану-завдання і плану-графіка на підготовку і проведення теплотехнічних випробувань. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Загальні питання випробувань. Налагодження живильників сирого вугілля пилу. Вип-робування пилолисистем з різними видами млинів Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Надійність циркуляції. Порушення циркуляції. Випробування циркуляції барабанних котлів. Теплохімічні випробування і хімічні промивки котлів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (70%), екзаменаційна робота.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах: Лабораторні заняття - 15 Практичні заняття - 15 Разом за поточний контроль - 30 Семестровий контроль (письмова компонента) - 60 Семестровий контроль (усна компонента)- 10 Разом за дисципліну - 100 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: лабораторні звіти та звіти про практику, поточний (усний і письмовий) контроль, письмовий та поєднаний з усною компонентою екзамен.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Експлуатація та налагодження енергетичного устатковання ТЕС ВАТ “Західенерго” / За загальною редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. –Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. –412с. 2. Деев Л.В., Балахничев Н.А. Котельные установки и их обслуживание: практ. пособие для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1990. – 239 с. 3. Внуков А.К. Экспериментальные работы на парогенераторах. – М.: «Энергия», 1971.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Налагодження об'єктів теплоенергетики (курсовий проект)

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: ст. викладач, Юрасова Оксана Георгіївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні методи і способи налагодження і дослідження обладнання; прилади (знаряддя) які використовуються для налагодження і дослідження; способи математичного оброблення результатів налагодження; - вміти застосувати необхідний метод до вивчення конкретної проблеми; застосувати потрібні літературні джерела; - вміти самостійно провести деякі роботи з налагодження і дослідження окремих об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - методи аналізу показників роботи теплових електростанцій; - основи реконструкції та модернізації теплових електростанцій.
Короткий зміст навчальної програми: Випробування прямотечійних та барабанних котлів. Дослідження та налагодження технології пуску котла. Дослідження та налагодження системи технічного водопостачання ТЕС. Випробування та налагодження системи очистки димових газів. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Випробування пилосистем з різними видами млинів. Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Класифікація і організація випробувань паротурбінних установок. Дослідження систем регулювання турбіни. Випробування турбін із зниженням навантаження. Випробування відцентрових помп. Налагодження і дослідження роботи конденсатора і деаератора.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): усне опитування • Підсумковий контроль (70%), захист курсової роботи.
Рекомендована література: 1. Експлуатація та налагодження енергетичного устатковання ТЕС ВАТ “Західенерго” / За загальною редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. –Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. –412с. 2. Маляренко В.А. Енергетичні установки. Загальний курс: навчальний посібник. – 2-е видання. – Харків:”Видав. САГА”, 2008. – 320 с. 3. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд., испр. – Москва: Издательський центр “Академия”, 2007. – 432 с.