Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Теплоенергетика
Код дисципліни: 7.144.02.O.021
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теплоенергетика, теплові та атомні електричні станції
Лектор: Галянчук Ігор Романович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати новітні теплоенергетичні технології та комбіновані енергоустановки, сучасні напрями енергоощадності в теплоенергетиці, методи планування експерименту та обробки експериментальних даних, методи дослідження і налагодження та оптимізації режимів роботи теплових двигунів, перспективні технології моделювання теплових процесів та проектування теплоенергетичного обладнання. – уміти експериментально досліджувати, налагоджувати оптимальні режими роботи теплоенергетичного обладнання, моделювати теплові процеси, використовувати сучасні технології виробництва енергії, проектувати новітні системи промислової теплоенергетики, проводити порівняльну оцінку техніко – економічних та екологічних показників виробництва до і після втілення заходів реконструкції і модернізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Режими роботи об’єктів теплоенергетики; • Основи реконструкції та модернізації об’єктів теплоенергетики; • Комбіновані енергоустановки промислових підприємств; • Маневрені режими роботи парових та газових турбін.
Короткий зміст навчальної програми: Теплові та атомні електростанції, об’єкти теплоенергетики.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль (100%, залік): захист письмових звітів з практики усна форма (100%).
Рекомендована література: 1. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. - 256 с. 2. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, - 272 с. 3. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів — Львівська політехніка, — 2002. — 136с. 4. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За заг. редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 660с.