Методи сучасної теорії керування

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Крих Ганна Бориславівна, доцент, кандидат технічних наук
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - засвоєння методів синтезу систем керування об’єктами із запізненням; - засвоєння методів синтезу систем керування об’єктами із запізненням; - засвоєння методів синтезу систем керування в умовах дії регулярних та випадкових збурень; - вміти будувати системи керування багатовимірними об’єктами із перехресними зв’язками; - вміти синтезувати системи модального керування із застосуванням методу простору станів; - знати методи синтезу робастних систем керування. - вміти застосовувати спеціалізовані тулбокси MATLAB для моделювання та дослідження систем керування У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати навички застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування та системного аналізу для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Інтелектуальні системи керування 2. Моделювання та оптимізація систем керування 3. Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація систем керування, задачі структурної та параметричної оптимізації систем керування, методи синтезу систем керування об’єктів керування із запізненням, методи синтезу систем керування в умовах дії регулярних та випадкових збурень, синтез систем керування багатовимірними об’єктами із перехресними зв’язками, синтез систем модального керування із застосуванням методу простору станів, критерії робастної стійкості систем керування, задачі синтезу робастних систем керування. Під час лабораторних занять студенти набувають навичок застосовувати теоретичні знання для вирішення задач побудови і дослідження систем керування з використанням сучасних пакетів прикладного програмного забезпечення, а також умінь аналізувати отримані результати.
Методи та критерії оцінювання: - звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %) - підсумковий контроль (іспит) в письмово-усній формі (70 %)
Рекомендована література: 1. Методи сучасної теорії управління: навч. посіб. / А.П. Ладанюк, Н.М. Луцька, В.Д. Кишенько, Л.О. Власенко, В.В. Іващук. – К.: Видавництво Ліра-К , 2019. – 368 с. 2. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием – М. : Горячая линия – Телеком, 2008. – 608 с. 3. Сучасна теорія управління. Частина 2. Прикладні аспекти сучасної теорії управління : підручник / Ю. М. Ковриго, О. В. Степанець, Т. Г. Баган, О. С. Бунке. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 155 с. 4. Бессекерский В.А., Попов У.П. Теория систем автоматического управления. – СПб: Профессия, 2003. – 752 с. 5. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. – 832 с.