Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Шандрівська Олена Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри МЛ
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні терміни і поняття економіки та управління в організаціях різних форм власності та видів діяльності; специфіку основних та оборотних засобів підприємства; склад та структуру персоналу підприємства; зміст і завдання організування праці на підприємстві; функції та види цін, методи ціноутворення в ринкових умовах господарювання; поняття, функції, методи та принципи менеджменту, особливості застосування маркетингу і логістики в процесі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; вміти: • реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формувати методи менеджменту, розробляти конкретні управлінські рішення, здійснювати керівництво; • стратегічно мислити, формувати та обирати з альтернатив оптимальні стратегічні рішення в галузі економіки та управління діяльністю підприємства, розробляти інтегровані, логістично- та маркетинговозорієнтовані рішення у умовах ризику у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства; • продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; • здійснювати техніко-економічне обґрунтування проектів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити: основи економічної теорії - Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: сутність підприємства як суб'єкта господарювання, склад та структура персоналу підприємства та організування оплати праці на підприємстві, специфіка основних та оборотних засобів підприємства, ціни та ціноутворення в ринкових умовах господарювання, функції управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, логістичне забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: (40 %) усне опитування, виступи на семінарах, тести, контрольна робота . - Підсумковий контроль: (60 %): залік
Рекомендована література: 1. Дмитрієв І. А. Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко. Х.: ХНАДУ, 2018. 292 с. 2. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях : навчальний посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. 316 с. 3. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c. 4. Економіка підприємства. підручник під заг. ред. проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ. Видавничий дім «Кондор». 2020. 620 с. 5. Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник/ О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей; за ред. Є. В. Крикавського./ - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 – 196 с. 6. Суліма Н.М., Степасюк Л.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства: Підручник. К. «ЦП «КОМПРИНТ»». 2020. 466 с 7. Черниш С.С. Економічний аналіз. К. «Центр учбової літератури». 2019. 256 с. 8. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка і управління підприємством» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2311. 9. Люльчак. З. С., Хтей Н. І. Економіка та управління підприємством.: Конспект лекції для студентів Інституту енергетики і систем керування. / З. С. Люльчак., Н. І. Хтей - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008 . – 144 с.