Процеси та апарати хімічних та харчових виробництв

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.33
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімії і технології неорганічних речовин
Лектор: Мних Роман Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Набуття студентами знань та умінь для вирішення загальних інженерних задач з використанням класичних та інноваційних підходів. Проектування і вибір технологічної схеми та устаткування виробництв хімічної та харчової промисловості для здійснення механічних, гідродинамічних, масообмінних та енерготехнологічних процесів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Термодинаміка та теплотехніка Технологічні об’єкти та процеси виробництва Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості Проектування комп`ютерно-інтегрованих систем керування хімічних та харчових виробництв
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні розглядається процеси та апарати хімічних і харчових виробництв, а також шляхи інтенсифікації їх роботи. Велика увага надається спеціальним процесам та обладнанню, та принципам складання технологічних схем хімічних і харчових виробництв, вибору оптимального режиму. Розглядаються сучасні технології, апаратура.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30 %). Підсумковий контроль (70 %; письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. ? 2-е видання, доп. та випр. ? Х.: Світ Книг, 2014. ? 495 с. 2. Процеси і апарати харчових виробництв: підручник / за ред. проф. І. Ф. Малежика. ? К.: НУХТ, 2003. ? 400 с. 3. Коваленко І.В. Малиновський Ю. Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв. Київ: - Воля, 2006. – 264 с. 4. Загальна хімічна технологія: Підручник. 3-е вид. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2014. – 540 с.