Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.31
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати властивості технологічних процесів, як об’єктів автоматичного керування; - знати способи та принципи автоматизації механічних, гідромеханічних, теплових, масообмінних та інших технологічних процесів; - знати сучасні схеми автоматизації основних технологічних процесів хімічної технології; - уміти розробляти математичні моделі об’єктів керування; - уміти обгрунтовувати об’єм автоматизації конкретного об’єкта керування та синтезувати оптимальні схеми автоматизації для технологічних об’єктів з врахуванням конкретних умов їх роботи - Know the properties of processes, as objects of automatic control; - Know the methods and principles of automation of mechanical, hydro-mechanical, thermal, and other mass transfer processes;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - теорія автоматичного керування, технологічні вимірювання і прилади, технологічні об’єкти та процеси виробництв, автоматизація технологічних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Автоматизація процесів випарювання. Автоматизація процесів кристалізації. Автоматизація процесів абсорбції. Автоматизація екстракційних процесів. Автоматизація адсорбційних процесів. Автоматизація процесів десорбції. Автоматизація процесів сушіння. Автоматизація процесів ректифікації. Автоматизація хімічних реакторів. Автоматизація окремих технологічних виробництв.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; - Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен); письмово-усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1. Автоматическое управление в химической промышленности : Учебник для вузов. /Под ред. Е.Г.Дудникова/ .-М.: Химия , 1987, 368с. 2. Рэй У. Методы управления технологическими процессами.-М.: Мир, 1988, 368с., 3. Полоцкий Л. М., Лапшенков Г. И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. - М.: Химия, 1982. - 320 с. 4. Фединець В.О. Автоматизація та оптимізація хіміко-технологічних процесів. Конспект лекцій. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2016, 150 с.

Автоматизація та оптимізація процесів хімічної та харчової промисловості (курсовий проект)

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - практичне засвоєння методів та принципів синтезу систем автоматизації; - вибір критеріїв та способів мінімізації енергетичних і матеріальних затрат; - розроблення алгоритмів оцінювання метрологічних та технічних характеристик контурів регулювання; - вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - теорія автоматичного керування, технологічні вимірювання і прилади, технологічні об’єкти та процеси виробництв, автоматизація технологічних процесів та виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Пояснювальна записка: вступ, аналіз технологічного процесу як об’єкта керування (опис технологічного процесу, матеріальний та тепловий баланси, технологічна карта, структурна схема взаємозв'язку між параметрами процесу), техніко-економічне обґрунтування функціональної схеми автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, розрахунок та моделювання системи автоматичного регулювання, опис схем автоматизації, специфікація засобів автоматизації, висновки, список літератури. Перелік графічних матеріалів. Функціональна схема автоматизації, електрична схема під’єднання мікропроцесорних засобів, програма функціонування мікропроцесорного контролера, моделювання та дослідження контуру регулювання.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік); усна форма (100 %).
Рекомендована література: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Автоматизація та оптимізація хіміко-технологічних процесів для студентів інженерного рівня підготовки спеціальності 7.092501” “Автоматизоване управління техно-логічними процесами” спеціалізації 7.092501.04 “Автоматизоване управління хііміко-технологічними процесами і виробництвами” / Фединець В.О., Юсик Я.П.- Львів, НУ «Львівська політехніка», 2009. – 20с.