Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем керування хімічних та харчових виробництв

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.32
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Николин Григорій Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати зміст та послідовність проектування комп'ютерно-інтегрованих систем керування, процедури побудови функціональних та структурних схем комп’ютерно-інтегрованих систем управління, що відображають: - функціонування КІСУ як розподіленої системи управління; - апаратну реалізацію КІСУ в контексті промислових та комп’ютерних мереж; - схеми підключення та територіальне розміщення обладнання в пунктах управління, заводських приміщеннях і т.д. з метою кінцевого монтажу; - функціонування системи в контексті програмної взаємодії; Зміст та послідовність процедур проектування принципових схем які показують - графічне представлення схеми інформаційних потоків; - загальну структурну схему управління; - схеми з’єднань пристроїв комп’ютерних та промислових мереж; - схеми мережевих інформаційних потоків; - план розміщення мережевих комунікацій та мережевого обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерна графіка Автоматизація технологічних процесів хімічних та харчових виробництв Основи автоматики та автоматизації Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації Мікропроцесорна техніка Технологічні об’єкти та процеси хімічних і харчових виробництв Виконавчі механізми та регулюючі органи Технологічні вимірювання та прилади в хімічних і харчових виробництвах
Короткий зміст навчальної програми: . Інтеграційні технології в комп’ютерно-інтегрованих системах управління та правила їх використання. . Основи відкритих технологій. . Зміст та послідовність процедур досліджена технологій та організаційної структури підприємств з метою впровадження КІСУ при модернізації діючих виробництв. . Автоматизовані системи. Життєвий цикл систем згідно ISO/IEC 15288:2005.. Розробка документації на стадіях створення автоматизованих систем . Функціональна інтеграція. Розробка функціональної структури. . Опис функцій, що автоматизуються Система ідентифікації. Розробка та опис інформаційного забезпечення.. Задачі і елементи схеми інформаційної структури. Масиви даних.Інформаційні потоки. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Modbus Serial. Побудова схеми інформаційної структури для мереж Ethernet. Побудова схеми інформаційної структури для CANOpen. Побудова схеми інформаційної структури для Profibus.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); - розрахунково-графічна робота (40 %); - підсумковий контроль (30 %, контрольний захід - залік): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1) Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие, Книга 1. –СПб.: ДЕАН, 2010. – 552 c. 2) Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП: Методическое пособие, Книга 2. –СПб.: ДЕАН, 2009. – 944 c. 3) Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Курс лекцій / В.Г. Трегуб. –К.: НУХТ, 2007. 4) Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник./ О.М. Пупена, І.В.Ельперін, Н.М.Луцька, А.П.Ладанюк – К.: Вид-во "Ліра-К", 2011. – 552 с.