Проектування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.39
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Костик Ігор Володимирович, асистент, кандидат технічних наук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання основних принципів проектування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування; - знання сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняних та зарубіжних розробок програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами; - уміння обґрунтовано вибирати структуру та засоби, а також створювати програмне забезпечення для побудови комп'ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами; - уміння виконувати налагодження та тестування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування; - вміння застосовувати сучасні прикладні програми, мережеві технології та протоколів зв’язку, для проектування комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити і кореквізити: - Комп’ютерні технології та програмування, ч.1, ч.2; - Технічні засоби автоматизації; - Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації; - Технології передавання даних в системах керування; - Проектування систем автоматизації; - Супервізорні системи керування та збору даних; - Розподілені системи керування виробництвом; - Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування; - Технології розроблення та управління життєвим циклом програмного забезпечення.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення основних принципів проектування, побудови та налагодження комп’ютерно-інтегрованих систем керування, а саме проведення системного аналізу об’єкта керування; виконання графічного представлення схеми інформаційних потоків і розробка загальної структурної схеми керування; розробка алгоритмів та проектування програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем керування, як окремих технологічних процесів, так і виробництва загалом; проектування схем електричних з’єднань, комп’ютерних та промислових мереж пристроїв комп’ютерно-інтегрованих систем керування; розробка та проектування мережевих комунікацій та мережевого обладнання.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з практичних робіт (30%); - підсумковий контроль (контрольний захід - іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: - Пупена О.М., Луцька Н.М., Ельперін І.В. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. – 142 с. - Борисов, А.М. Основы построения промышленных сетей автоматики /А.М. Борисов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 108 с. - Наладка средств автоматизации и автоматических систем регу лирования: Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; Под редакцией А.С.Клюева. - М.; Энергоиздат, 1991р., 368 с. - Пономарев, О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Текст]: учебное пособие / О.П. Пономарев. – Калининград: изд-во ин-та «КВШУ», 2006. – 80 с. - Проектування інформаційних систем [Текст] / В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, І.В. Журавлева та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 486 с - Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. - Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI.: Навчальний посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 594с.

Проектування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування (курсовий проект)

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.E.42
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Костик Ігор Володимирович, асистент, кандидат технічних наук
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті виконання курсового проекту студенти повинні: - знати основні принципи проектування, а також обмеження та галузь застосування сучасних прикладних програм, мережевих технологій та протоколів зв’язку, для проектування програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами; - вміти вибирати структуру, технічні, програмні засоби для розробки та проектування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами, а також виконувати їх налагодження та тестування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити і кореквізити: - Комп’ютерні технології та програмування, ч.1, ч.2; - Технічні засоби автоматизації; - Мікропроцесорні програмні засоби автоматизації; - Технології передавання даних в системах керування; - Проектування систем автоматизації; - Супервізорні системи керування та збору даних; - Розподілені системи керування виробництвом; - Інтеграційні технології в автоматизованих системах керування; - Технології розроблення та управління життєвим циклом програмного забезпечення.
Короткий зміст навчальної програми: Метою виконання курсового проекту є формування у студентів знань та практичних навичок основних принципів та методів виконання проектно-розрахункових робіт на всіх стадіях проектування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами з використанням сучасних інтеграційних технологій.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль за виконанням курсового проекту (30%); - підсумковий контроль (контрольний захід - диференційований залік): усна форма (70%)
Рекомендована література: - Пупена О.М., Луцька Н.М., Ельперін І.В. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. – 142 с. - Борисов, А.М. Основы построения промышленных сетей автоматики /А.М. Борисов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 108 с. - Наладка средств автоматизации и автоматических систем регу лирования: Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; Под редакцией А.С.Клюева. - М.; Энергоиздат, 1991р., 368 с. - Пономарев, О.П. Наладка и эксплуатация средств автоматизации. SCADA-системы. Промышленные шины и интерфейсы. Общие сведения о программируемых логических контроллерах и одноплатных компьютерах [Текст]: учебное пособие / О.П. Пономарев. – Калининград: изд-во ин-та «КВШУ», 2006. – 80 с. - Проектування інформаційних систем [Текст] / В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, І.В. Журавлева та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 486 с - Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. - Пупена О.М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI.: Навчальний посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – 594с.