Монтаж та налагодження систем автоматизації

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: старший викладач Николин Григорій Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати зміст і порядок виконання монтажних та налагоджувальних робіт при впровадженні систем автоматизації; - вміти організувати монтажні роботи систем автоматизації; - засади монтажу систем автоматизації; - вміти організувати налагоджувальніі роботи систем автоматизації; - вміти організувати передачу налагоджених систем автоматизації в експлуатацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Електричні вимірювання, - Виконавчі механізми та регулюючі органи, - Електроніка та схемотехніка, - Електротехніка та електромеханіка, - Мікропроцесорна техніка, - Технологічні вимірювання та прилади, - Технічні засоби автоматизації, - Автоматизація технологічних процесів хімічних і харчових виробництв. - Проектування систем автоматизації.
Короткий зміст навчальної програми: Проект провадження монтажних робіт. Призначення і види типових монтажних креслень. Організація монтажних робіт. Обладнання, інструмент і монтажні вироби для виконання монтажних робіт. Індустріальні методи монтажу. Монтажні вироби і деталі. Монтаж щитів пультів і штативів. Занулювання і заземлення щитів, пультів і стативів. Монтаж електропроведень. Монтаж і налагодження приладів для вимірювання і регулювання температури. Монтаж і налагодження приладів для вимірювання тиску і розрідження. Монтаж та налагодження приладів для вимірювання витрати. Монтаж і налагодження приладів для вимірювання і регулювання рівня. Монтаж і налагодження засобів вимірювання складу і якості речовин. Організація та зміст налагоджувальних робт систем автоматизації; Організація та зміст передачі налагоджених систем автоматизації в експлуатацію.
Методи та критерії оцінювання: - письмовий підсумковий контроль.
Рекомендована література: 1. М.М.Дранчук «Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості» Навчальний посібник, - Івано-Франківськ, 2003.-941с. 2. Проектування систем автоматизації: навч. посібник / М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с. 3. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Издательский центр Академия, 2006. 4. Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 2007.