Соціальна політика в Україні

Спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами
Код дисципліни: 7.151.01.M.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. соціол. н., доц. Проскура Володимир Вячеславович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати зміст, функції, завдання та складові соціальної політики; • знати теоретичні моделі соціальної політики; • знати складові та ролі контексту при формування соціальної політики; • знати основні складові системи соціального захисту України; • знати інституційну базу реалізації соціальної політики в Україні; • знати шляхи надходження коштів на заходи з соціальної політики. • вміти аналізувати законодавчі акти в галузі соціальної політики; • вміти на базовому рівні аналізувати та планувати програми в галузі соціальної політики; • вміти презентувати напрямки впровадження соціальної політики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Психологія особистості; • Правове регулювання соціального забезпечення.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і зміст соціальної політики. Моделі соціальної політики. Інструменти соціальної політики та їх використання. Соціальний захист людини як складова соціальної політики. Інституційне забезпечення соціальної політики. Соціальна політика на ринку праці. Сутність соціального страхування та його складові в Україні. Сутність та види соціальної допомоги в Україні. Соціальні послуги.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт та презентації, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Дерега В. В. Соціальна і гуманітарна політики: навч. посібник / В.В. Дерега. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 152 с. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2003. – 252 с. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. Туленков М. В. Соціальна політика в Україні: шляхи формування та реалізації: [навч.-метод. розробка] / М. В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 34 с.