Інтелектуальна власність

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.002
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання сутності інтелектуальної власності, інституційно-правового поля функціонування інтелектуальної власності, основних нормативно-правових актів, що регулюють захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та основи економіки інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегія сталого розвитку
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і зміст інтелектуальної власності як результату інтелектуальної діяльності. Система правової охорони інтелектуальної власності. Патентно-ліцензійна політика та патентні дослідження у процесі створення інтелектуальної власності. Поняття та організаційно-економічний механізм управління інтелектуальною власністю.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. – К.: Либідь, 2002. 2. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність. Навч. пос. – К.: Знання, 2008. – 412с. 3. Цыбулев П. Н. Введение в интелектуальную собственность. – К.: УкрІНТЕЛ, 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).