Технології адаптацій до змін клімату

Спеціальність: Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.183.00.O.004
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда М.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності. Обгрунтовувати рішення направлені на мінімізацію екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях. Використання знання технологій заповідної справи та особливостей формування екомережі для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Навчальні дисципліни інших освітніх програм
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технології адаптації до змін клімату» є однією із складових у ході підготовки фахівців із спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Дисциплін має на меті пояснити сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту, кислотних дощів, деформації озонового шару, деградації ґрунтів, хімічного забруднення) в контексті змін клімату; розкрити негативний вплив антропогенного фактора на навколишнє середовище та здоров’я людини; розробити заходи, спрямовані на покращення екологічного стану навколишнього середовища; розвивати логічне мислення, уміння і навички працювати з додатковими джерелами інформації, систематизувати та узагальнювати матеріал, аналізувати і робити висновки. Вивчення навчальної дисципліни «Технології адаптації до змін клімату» надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі екологічно безпечних технологій, ефективності природоохоронної діяльності та адаптації до змін клімату. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами з адаптації до змін клімату з метою гармонізації відносин та збереження природного надбання Європи. Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (60%) — іспит.
Рекомендована література: 1. Технології адаптації до змін клімату: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2020. – 368 с. 2. Технології адаптації до змін клімату: англо-український словник основних термінів для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України. 2020. – 56 с. 3. Лабораторний практикум з дисципліни «Технології обгрунтування і прийняття підприємницьких рішень» для студентів другого (магістреського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2021. – с. 64. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технології адаптації до змін клімату» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, 2020. – 32 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).